2015

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Aanbesteding accountantsdiensten 2016-2018
Beleidsdossier Aanleg lijnbusbaan Kennedybrug
Beleidsdossier Aanmelden ENCI-terrein en mergelgroeve voor de 12e tranche van de Crisis- en Herstelwet
Beleidsdossier Aanpak herindicaties PGB
Beleidsdossier Achtergrondinformatie herijking stedelijke programmering woningbouw
Beleidsdossier Actieplan armoedebestrijding 2016-2018
Beleidsdossier Actuele stand van zaken Helpdesk 3D en burgerpanel transitie Sociaal Domein
Beleidsdossier Adoptie rotondes
Beleidsdossier Andere route voor bestemmingsplan en uitvoeringsplan Tapijn
Beleidsdossier Autoloze zondag
Beleidsdossier Beantwoording vragen MARAP inzake de Eigenkrachtwijzer (EKW)
Beleidsdossier Benchmark huishoudelijk afval
Beleidsdossier Bezoek MECC d.d. 6-10-2015
Beleidsdossier Brief buurtplatform Malberg over de ontwikkelingen in en rond Malberg en over de communicatie met gemeente
Beleidsdossier CPO - Betrokken wonen
Beleidsdossier Complexgewijze verkoop huurwoningen
Beleidsdossier Concept Woonprogrammering Maastricht en vervolgproces
Beleidsdossier Corrosie Geusseltbad
Beleidsdossier Digitaliseren parkeren Maastricht
Beleidsdossier Doorstroom vergunninghouders
Beleidsdossier Effecten op luchtkwaliteitsberekeningen n.a.v. discussie rond metingen uitstoot dieselvoertuigen
Beleidsdossier Evaluatie Geusseltbad
Beleidsdossier Evaluatie stedenband Maastricht-El Rama
Beleidsdossier Evaluatie winkeltijden
Beleidsdossier Evaluatie woningsplitsing
Beleidsdossier Fietspad bij Pathé Boschstraat
Beleidsdossier Grof vuil ophaaldienst
Beleidsdossier Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang bij de vorming van Integrale Kindcentra in Maastricht
Beleidsdossier Herontwikkeling Zorgcentrum Campagne
Beleidsdossier Herontwikkeling voormalig KPN terrein
Beleidsdossier Informatie over voorkeursvariant tram Vlaanderen Maastricht
Beleidsdossier Informatiebijeenkomst The Student Hotel
Beleidsdossier Innovatieagenda cultuur
Beleidsdossier Inschrijving Maastricht voor Fietsstad 2016
Beleidsdossier Interbestuurlijk toezicht
Beleidsdossier Inzet jeugdhulp
Beleidsdossier Jaarporgramma evenementen 2016 - Maastricht Agenda 2016
Beleidsdossier Juridisch advies openbaar onderwijs LVO
Beleidsdossier Kunstgras Geusseltstadion
Beleidsdossier Kwartaalrapportage drugs-cijfers
Beleidsdossier Maastricht Aachen Airport - regionale bijdrage
Beleidsdossier Mantelzorgwaardering 2015
Beleidsdossier Motie energieopwekkend wegdek
Beleidsdossier Motie wasbare luiers
Beleidsdossier Nieuw beleid woningsplitsing en omzetting naar kaders
Beleidsdossier Nieuw meetstation luchtkwaliteit noordelijke tunnelmonden A2
Beleidsdossier Nieuw uitstallingenbeleid
Beleidsdossier Nieuwe evenementenlocaties en spreiding van evenementen
Beleidsdossier Noodopvang Limmel
Beleidsdossier Omgevingsvergunning Bergerstraat ongenummerd
Beleidsdossier Omgevingsvergunning Brusselseweg 621
Beleidsdossier Ondernemerspeiling 2015
Beleidsdossier Onderwijshuisvesting kinderen asielzoekers
Beleidsdossier Onderzoek naar de mogelijkheden voor Toekomstigbestendige Sport - zorg infrastructuur zuid
Beleidsdossier Ontwerp-bestemmingsplan Optimalisering inpassing Noorderbrugtracè
Beleidsdossier Ontwikkelingen Malberg
Beleidsdossier Ontwikkelingen aanbesteding Noorderbrugtracé
Beleidsdossier Ontwikkelingen windenergie
Beleidsdossier Opvang uitgeprocedeerde asielzoeker
Beleidsdossier Overwegveiligheid Maastricht
Beleidsdossier Plan van aanpak Variantenstudie Tram Vlaanderen Maastricht
Beleidsdossier Plan van aanpak Verkenning Hoogwaterveiligheid
Beleidsdossier Planontwikkeling Galciscourt
Beleidsdossier Poort van Vroendaal
Beleidsdossier Positie Trafficon in de kwestie NS-Veolia bij aanbesteding OV in Limburg
Beleidsdossier Procedure meerjarenbeleidsplan afval 2016-2020
Beleidsdossier RVS-materiaal in Geusseltbad
Beleidsdossier Reactie op Recreatievisie Itteren-Borgharen 2014
Beleidsdossier Realisatie 4de hockeyveld
Beleidsdossier Resultaten landelijke benchmark afval 2014
Beleidsdossier Resultaten monitoring 2014 Openbare Ruimte
Beleidsdossier Samenwerking op afvalgebied tussen Maastricht en de GR Rd4
Beleidsdossier Samenwerking op het gebied van afval, reiniging en beheer tussen Meerssen, Valkenburg en Maastricht
Beleidsdossier Spreidingsbeleid coffeeshops
Beleidsdossier Spreidingsbeleid coffeeshops
Beleidsdossier Stand van zaken Openbaar Vervoer concessie 2016-2031
Beleidsdossier Stand van zaken Speerpuntennotitie (toekomstagenda) Informele Zorg
Beleidsdossier Stand van zaken The Student Hotel in het Eiffelgebouw
Beleidsdossier Stand van zaken meerjarenbeleidsplan afval 2011-2015
Beleidsdossier Stand van zaken spreidingsbeleid coffeeshops
Beleidsdossier Start formele procedure ontwerp-bestemmingsplan Tongerseweg 135 (vm. Bonnefantencollege)
Beleidsdossier Start wettelijke procedure ontwerp bestemmingsplan Vakantiepark Dousberg
Beleidsdossier Structuurvisie wonen Zuid-Limburg
Beleidsdossier Structuurvisie wonen Zuid-Limburg, subregionale en stedelijke programmering woningbouw
Beleidsdossier Student en Stad
Beleidsdossier Student en Stad
Beleidsdossier Tegemoetkoming in meerkosten door chronische ziekte en of beperking (Wmo 2015)
Beleidsdossier Terugblik op reis Chengdu
Beleidsdossier Terugkoppeling Burgerinitiatief Trichterveld 2014
Beleidsdossier Toezichtinformatie Wabo en Wro
Beleidsdossier Tram Vlaanderen-Maastricht
Beleidsdossier Tussenbericht raadsinformatiebrief Limmel
Beleidsdossier Uitbreiding Veilig Buurten Aanpak
Beleidsdossier Uitgevoerde herinrichting Brusselsestraat
Beleidsdossier Uitnodiging bijeenkomst vrijwilligers scootmobiel uitleenpunten
Beleidsdossier Uitnodiging informele raadssessie project Noorderbrugtracé
Beleidsdossier Uitvoeringsbesluit Beschut werk Maastricht-Heuvelland 2016-2018
Beleidsdossier Uitvoeringsbesluit cliëntenparticipatie 2015
Beleidsdossier Update PDV-ontwikkeling Belvédère
Beleidsdossier Update lobby behoud volwaardige rechtbank Maastricht