2016

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier AZC Francois de Veijestraat
Beleidsdossier Aanbesteding Boulodrome
Beleidsdossier Aanbesteding Magisch Maastricht op het Vrijthof, kerstevenement in Maastricht
Beleidsdossier Aanbesteding stadhuis
Beleidsdossier Aanmelden Retailpark Belvedere als experiment voor 15e tranche Chrisis- en Herstelwet
Beleidsdossier Aanpak Zwerfafval 2016-2022
Beleidsdossier Aanpak hoogwaterveiligheid Maastricht startdocument
Beleidsdossier Aanvullende opvanglocaties vluchtelingen
Beleidsdossier Actieplan Erfgoed Bewust, Bewaard, Bemind
Beleidsdossier Actieplan n.a.v. motie GroenLinks van 3 november 2015
Beleidsdossier Afgraven van stortplaatsen voor grondstofwinning
Beleidsdossier Analyse en ontwikkeling broedplaatsen
Beleidsdossier Annulering gezamenlijke raadsbijeenkomst 5-1-2017
Beleidsdossier Antwoorden nav stadsronde op 22 november 2016 inzake raadsvoorste 109-2016 Invulling gebouwen noordknoop Sphinx door retailer Loods 5
Beleidsdossier BRO-advies branchevervaging en Intratuin
Beleidsdossier Beantwoording motie SP oplaadpunt elektrische voertuigen - Toelichting op besluit Uitvoeringsplan laadpalen
Beleidsdossier Beantwoording technische vragen raadsvoorstel aanlege 4de hockeyveld
Beleidsdossier Beantwoording technische vragen raadsvoorstel exploitatievoorstel Geusseltbad
Beleidsdossier Beantwoording vraag raadsronde 14-6-2016 inzake voorziening Belvédère
Beleidsdossier Beantwoording vragen Raadsronde Programma 8 - Cultuurbegroting
Beleidsdossier Bedrijfsplan gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst
Beleidsdossier Behandeling omgevingsvergunning Parkweg 20
Beleidsdossier Beloningsprogramma 2016-2017 Maastricht Bereikbaar
Beleidsdossier Besluitvorming bezwaarschriften AZC Malberg
Beleidsdossier Bestemmingsplan Maasveld vragen raadsronde
Beleidsdossier Bestuursovereenkomst regionale afspraken Zuiid-Limburg
Beleidsdossier Broedplaatsenbeleid
Beleidsdossier Citydeal Eruolab grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen
Beleidsdossier Clientervaringsonderzoek 2017
Beleidsdossier Controleprotocol Jeugd en WMO 2015
Beleidsdossier Convenant gemeente Maastricht - VVV Maastricht 2017-2020
Beleidsdossier Crematorium La Grande Suisse Marienwaard 61
Beleidsdossier Cultuurmakelaar innovatieagenda Cultuur
Beleidsdossier Definitief ontwerp Muziekgieterij en Bureau Europa
Beleidsdossier Definitieve gunning-verkoop Capucijnenstraat 43-45
Beleidsdossier Digitale parkeervergunning voor ondernemers
Beleidsdossier Effectueren regionale bijdrage aan Maastricht Aachen Airport
Beleidsdossier Eigendomssituatie en huurovereenkomst Parkweg 20
Beleidsdossier Evaluatie Magisch Maastricht 2015
Beleidsdossier Evaluatie Wijkleerbedrijf Daalhof
Beleidsdossier Evaluatie aanpak vuurwerkoverlast 2015-2016
Beleidsdossier GGD onderzoek naar kinderen in armoede
Beleidsdossier Gemarkeerde hardlooproute Maastrack
Beleidsdossier Gewijzigd beleid splitsen en omzetten van woningen
Beleidsdossier Goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken
Beleidsdossier Handhavingstraject t.a.v. Heuts Automaterialen
Beleidsdossier Herinrichting Stationsstraat
Beleidsdossier Herontwikkeling Palace Wyck
Beleidsdossier Inbraak- en vandalismepreventie
Beleidsdossier Indexering parkeertarieven Q-Park en evaluatie 2015
Beleidsdossier Informatie n.a.v. de toezeggingen stadsronde evenementenbeleid
Beleidsdossier Informatie vergroting Sporthal Geusselt
Beleidsdossier Informatiebeveiliging
Beleidsdossier Ingebruikname lijnbusbaan John F. Kennedybrug per 11-12-2016
Beleidsdossier Inloopbijeenkomst vrijdagmarkt
Beleidsdossier Integriteitonderzoek
Beleidsdossier Intensivering re-integratie en actieplannen jeugd- en ouderenwerkloosheid
Beleidsdossier Investeringsplan MECC - tussenbericht
Beleidsdossier Inzicht in de clientervaring WMO 2015
Beleidsdossier Jaarplannen 2016 organisatieonderdelen
Beleidsdossier Jaarprogramma evenementen Maastricht 2017
Beleidsdossier Jaarrekening LED
Beleidsdossier Juridische procedures rond aanbesteding Magisch Maastricht
Beleidsdossier Kunstgrasvelden
Beleidsdossier LVO plannen
Beleidsdossier La Grande Suisse Marienwaard 61
Beleidsdossier Leertraject dialoogproces gemeenschapsvoorzieningen
Beleidsdossier Leidraad civiele kunstwerken
Beleidsdossier Limmel
Beleidsdossier Luchtkwaliteit (zero emission stadslogistiek)
Beleidsdossier Maastricht steunt regierol provincie in bestuurlijke samenwerking Zuid-Limburg
Beleidsdossier Maastrichts Energie Akkoord
Beleidsdossier Maatregelen tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling
Beleidsdossier Marktconsulatie begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier Mededelingsnotitie ENCI-terrein
Beleidsdossier Memorie van Antwoord Horecabeleid 2016-2019
Beleidsdossier Memorie van antwoord begroting SSCZL 2017 Raadsronde 13-9-2016
Beleidsdossier Mogelijkheid ontwikkelen Zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Motie prijs sociaal ondernemen
Beleidsdossier Nieuw te realiseren Sportpark Maastricht Zuid
Beleidsdossier Nieuwe concessie Openbaar Vervoer Limburg
Beleidsdossier Omgevingsvergunning ballenvangers en lichtmasten 4e hockeyvelden Sportpark Geusselt
Beleidsdossier Omgevingsvergunning uitkijktoren De Dwaze Herder
Beleidsdossier Onderzoek Telefoon.nl
Beleidsdossier Onderzoek regulering cannabis
Beleidsdossier Onderzoeksrapporten Wonen en Zorg en Betaalbaarheid
Beleidsdossier Online vindbaarheid beleidsinformatie
Beleidsdossier Onttrekking verkeer spoorwegovergang Limmel
Beleidsdossier Ontwerp-bestemmingsplan Landgoederenzone
Beleidsdossier Ontwikkeling buurtnetwerken
Beleidsdossier Ontwikkeling zonne-energiecentrale Belvedereberg
Beleidsdossier Ontwikkelingen LED
Beleidsdossier Op weg naar een cultuur-, erfgoed- en kenniswerkplaats voor de toekomst - trendanalyse en opdrachtformulering
Beleidsdossier Openstaande vraag informatieronde actieplan armoede d.d. 5-4-2016
Beleidsdossier Openstaande vragen informatieronde actieplan armoede
Beleidsdossier Overzicht actualiteit drugsbeleid breed
Beleidsdossier PGB hulp bij het huishouden
Beleidsdossier Parkeervraagstuk Sportpark en Geusseltbad
Beleidsdossier Parkeren sportpark Jekerdal
Beleidsdossier Plan van Aanpak Bewustwording Luchtkwaliteit