2017

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 2e verlenging haalbaarheidsfase intentieovereenkomst hoteliniatief St. Maartenspoort - Fr. Romanusweg
Beleidsdossier 2e verlenging haalbaarheidsfase intentieovereenkomst hotelinitiatief St. Maartenspoort- Fr. Romanusweg
Beleidsdossier APV glasregeling
Beleidsdossier Aanbesteding Magisch Maastricht
Beleidsdossier Aanbesteding Strategische analyse Bestuurskracht en Bestuurlijke samenwerking
Beleidsdossier Aankoop Watermolen 11 van MTB
Beleidsdossier Aanpak armoede
Beleidsdossier Aanpassing HSCM-AV Maastricht en consequenties amendementen raadsronde tarievennota sport
Beleidsdossier Aanvraag van Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
Beleidsdossier Aanvullingen jaarporgramma evenementen Maastricht 2017
Beleidsdossier Achtergrondinformatie Veilig Thuis
Beleidsdossier Activiteitenovezicht internationalisering
Beleidsdossier Actualiseren geluidsbelastingkaart
Beleidsdossier Advies Ondernemingsraad inzake SSCZL
Beleidsdossier Afschaffen minimumjeugdloon verbonden partijen
Beleidsdossier Afspraak nav commissievergadering 27 juni j.l. - overzicht
Beleidsdossier Attenties inwoners
Beleidsdossier Bankastraat 3; stand van zaken m.b.t. initiatief Stichting Muzieklab ROZ
Beleidsdossier Beantwoording ingekomen inspraakreacties op het voorontwerp facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting
Beleidsdossier Beantwoording vragen informatieronde Woonruimteverdeling
Beleidsdossier Beantwoording vragen n.a.v. raadsronde Accommodatiebeleid - Weth. Gerats
Beleidsdossier Beantwoording vragen over de status van het haalbaarheidsonderzoek locatie Kumulus Maartenspoort
Beleidsdossier Beantwoording vragen stadsronde 7-3-2017 presentatie Handhaven
Beleidsdossier Begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier Beknopte actualisatie accommodatiebeleid sport
Beleidsdossier Beleidsregel financiële compensatie in het kader van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Beleidsdossier Beroep BestemmingsplanTapijn
Beleidsdossier Besluitvorming bezwaren AZC-locatie Parkweg
Beleidsdossier Bezoek Visitatiecommissie Informatieveiligheid
Beleidsdossier Bijdrage aan inzamelingsactie Rode Kruis ten behoeve van St. Maarten, St. Eustatius en Saba
Beleidsdossier Bijeenkomsten rondom armoede
Beleidsdossier Brief aan raad door omwonende Weele BV en CDA-vragen ex art. 48 RvO
Beleidsdossier Clientervaringsonderzoek Jeugd 2015
Beleidsdossier Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017
Beleidsdossier Collegebesluit uitvoeringsplan 2017-2018 Transitie Centre Ceramiquw Kumulus en NHMM
Beleidsdossier Collegenota parkeren Mergelweg
Beleidsdossier Communicatie rondom inspraak op ontwerp-Welstandsnota
Beleidsdossier Concept-rapport TML Goudappel Coffeng
Beleidsdossier Diversiteit
Beleidsdossier Diversiteit en personeelsbeleid
Beleidsdossier Doorontwikkeling Maastricht-LAB
Beleidsdossier ENSIA
Beleidsdossier Economische Samenwerking Zuid-Limburg
Beleidsdossier Eerste rapportage innovatieagenda cultuur
Beleidsdossier Evaluatie Magisch Maastricht 2016
Beleidsdossier Evaluatie Mijn Groen Maastricht
Beleidsdossier Evaluatie Shelter City programma Maastricht
Beleidsdossier Evaluatie aanpak vuurwerkoverlast 2016-2017
Beleidsdossier Evaluatierapport 2013-2016 Buitengoed Geul @ Maas
Beleidsdossier Facetbestemmingsplan Opheffen Bouwverbod
Beleidsdossier Financiele tussenstand restauratie Stadhuis
Beleidsdossier Frequentie monitor 3D
Beleidsdossier Gebiedsontwikkeling omgeving Station-Noord
Beleidsdossier Gemeentelijke onderscheidingen
Beleidsdossier Governance Theater aan het Vrijthof
Beleidsdossier Groenstructuurplan en Leidraad Groen
Beleidsdossier Gymzaal de Heeg
Beleidsdossier Hernieuwde openstelling ENCI-groeve
Beleidsdossier IBOR-nota
Beleidsdossier Implementatie draaiknoppen evaluatie Geusseltbad en flexibilisering programmering
Beleidsdossier Informatieronde armoede 07-02-2017
Beleidsdossier Informatieronde evaluatie burgertoppen
Beleidsdossier Informeren over de stand van zaken IHP en de casus JF Kennedyschool
Beleidsdossier Inhuur boa's-evaluatie
Beleidsdossier Initiatiefplan Bankastudios
Beleidsdossier Inkoop jeugdhulp
Beleidsdossier Intensivering afvalsamenwerking met Meerssen en Valkenburg aan de Geul
Beleidsdossier Intentieovereenkomst verkoop locatie tbv mogelijke ontwikkeling tophotel
Beleidsdossier Introductie kindpakket
Beleidsdossier Inventarisatie en onderzoek breedplaatvoeren
Beleidsdossier Investeringsplan MECC tussenbericht en uitnodiging werkbezoek tijdens Tefaf
Beleidsdossier Investeringsplan MECC, tussenbericht en uitnodiging werkbezoek tijdens Tefaf
Beleidsdossier Inzet en capaciteit gemeentelijkhandhaven openbare ruimte
Beleidsdossier Jaarlijkse indexering parkeertarieven Q-Park 2018
Beleidsdossier Jaarplannen 2017 organisatieonderdelen
Beleidsdossier Jaarprogramma evenementen Maastricht 2018
Beleidsdossier Juridisch Jaarverslag 2016
Beleidsdossier Juridisch advies over proces begroting SSC-ZL 2018 irt beroep ondernemingsraad bij Ondernemingskamer
Beleidsdossier Kadernota stedelijkheid
Beleidsdossier Kansen voor alle kinderen
Beleidsdossier Kapvergunning Beukenlaan
Beleidsdossier Kinderen betrekken bij armoedebeleid
Beleidsdossier Kort geding Buurtplatform Argus inzake Capucijnengang 10
Beleidsdossier LED
Beleidsdossier LVO
Beleidsdossier Maastricht meldt-app
Beleidsdossier Maatregelenpakket Noorderbrug
Beleidsdossier Magisch Maastricht
Beleidsdossier Marktruimte Hotelkamers Maastricht
Beleidsdossier Mededeling tram Vlaandere Maastricht
Beleidsdossier Memorie van antwoord naar aanleiding van schriftelijke vragen bij de begroting SSC ZL 2018
Beleidsdossier Mondriaan voor Maastricht
Beleidsdossier Monitor Harmonisatie peuterspeelzaalwerk kinderopvang
Beleidsdossier Motie einde gasaansluitingen in Maastricht
Beleidsdossier Multifunctioneel gebruik van het Geusseltstadion
Beleidsdossier Nieuw bestemmingsplan Maastricht-Noordwest
Beleidsdossier Normering kamergewijze verhuur
Beleidsdossier Normering kamergewijze verhuur uitkomsten nulmeting stadsbreed en experiment
Beleidsdossier Onderhoudstoestand wegenareaal Maastricht-programma grootonderhoud wegen
Beleidsdossier Onderzoek RWS brandwerendheid beton bij tunnels gebouwd na 2008