2019

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Uitvoering motie ‘Vlam van Minckelers’
Beleidsdossier Opdracht KPMG inzake bezuiniging Sociaal Domein
Beleidsdossier Voortgang programmering studentenhuisvesting
Beleidsdossier Nieuw websiteconcept gemeente Maastricht
Beleidsdossier Aanstraling kunstwerk engel
Beleidsdossier Stand van zaken lobby verhuurdersheffing
Beleidsdossier Motie hellingbaan Centre Ceramique
Beleidsdossier Beantwoording vragen raadsronde aanpassen APV verbod oplaten ballonnen
Beleidsdossier Inspectierapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
Beleidsdossier Uitspraak rechtbank inzake Tongerseweg Veilig
Beleidsdossier Stand van zaken handhaving buitenlandse voertuigen in milieuzones
Beleidsdossier Leidraad verhardingen 2019-2023
Beleidsdossier Stand van zaken SSC-ZL
Beleidsdossier Flankerende maatregelen bij digitaal publiceren
Beleidsdossier Krantenbericht 1 november 2019 Mosae
Beleidsdossier Tabel technische vraag programmabegroting sociaal
Beleidsdossier Definitief rapport IGJ inzake Mosae Zorggroep
Beleidsdossier Omgevingsvisie: streefplanning tot aan besluitvorming
Beleidsdossier Spoorboekje verbeteren luchtkwaliteit en bereikbaarheid Maastricht
Beleidsdossier Stand van zaken aanleg riolering en reconstructie Stuwweg
Beleidsdossier Faillissement Altracura
Beleidsdossier Kortgedingdagvaarding aanbieders inzake de inschrijving Jeugdhulp
Beleidsdossier Verbeteren kwaliteit raadsvoorstellen
Beleidsdossier Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst
Beleidsdossier Proceskostenvergoeding WOZ
Beleidsdossier Beantwoording resterende vragen monitor Sociaal Beleid
Beleidsdossier Pilot Schuldenloket
Beleidsdossier Aanleg stroomaansluiting duurzaam koelen vrachtwagens Horeca op Vrijthof en Markt
Beleidsdossier Meerssenhoven en Mariënwaard verbetering van de positie van de fietser
Beleidsdossier Prestatieafspraken Maastricht 2020
Beleidsdossier Uitstel bekendmaking Subsidieplafonds Professionele Kunst 2021-2024
Beleidsdossier Ontwikkeling Gasfabriek Radiumterrein Belvédère
Beleidsdossier Haalbaarheidsstudie plan Gashouder en Kazemat A
Beleidsdossier Update walmuur en verwijderen bomen
Beleidsdossier Informatie inzake Inkoop Jeugdhulp en Wmo 2020
Beleidsdossier RIB - Fietsstraat Mergelweg buiten de bebouwde kom
Beleidsdossier Aanlegsteiger riviercruises
Beleidsdossier Bonbonniere
Beleidsdossier RIB - Update tram Maastricht-Hasselt
Beleidsdossier RIB - Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Beleidsdossier RIB - Managementrapportage 2019
Beleidsdossier RIB - Evaluatie fase 1 Loods 5
Beleidsdossier Stand van zaken vervangen parkeerautomaten
Beleidsdossier Proces en tijdpad cultuurplanperiode 2021-2024
Beleidsdossier Beleidsregel toeristisch woningverhuur
Beleidsdossier Maatregelen verkeer en parkeren Jekerkwartier
Beleidsdossier Toezegging in de begrotingsvergadering van 13 november j.l. naar aanleiding van behandeling van de motie van LPM, PvdA en PVVV inzaek "Gratis ophalen van grof vuil".
Beleidsdossier Ontwikkelrichting de Heeg
Beleidsdossier Creatieve maakindustrie Maastricht
Beleidsdossier Rekenkamerrapport kwaliteit raadsvoorstellen
Beleidsdossier Criteria kandidaatstelling Eurovision Song Contest 2020
Beleidsdossier MTB- BusinessPost Limburg
Beleidsdossier Rev-versie raadsvoorstel 15-2019 Landbouwbelang
Beleidsdossier Update project Tram Maastricht-Hasselt
Beleidsdossier Voorstel Natuurmonumenten inzake no-regret maatregelen ENCI gebied
Beleidsdossier Zuid-Limburg luidt noodklok bij minister voor Veilig Thuis
Beleidsdossier Samenwerking theater in Stedelijke Cultuurregio Zuid – berichtgeving media
Beleidsdossier Toelichting voortgang Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag
Beleidsdossier Kanteling werkwijze Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier Update en vervolg Omgevingsvisie
Beleidsdossier Beantwoording Motie inzake single use plastics
Beleidsdossier MDA (Multidiscilplinaire huiselijk geweld en kindermishandeling )
Beleidsdossier Aanpak seksuele intimidatie
Beleidsdossier Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Tram Maastricht-Hasselt
Beleidsdossier Openstaande vragen informatieronde Veilig Thuis Zuid
Beleidsdossier Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
Beleidsdossier Voortgang Beukenlaan
Beleidsdossier Raadsvoorstel Landbouwbelang
Beleidsdossier Toezeggingen inzake Bankastudio's
Beleidsdossier Beantwoording vragen voorgenomen fusie LVO
Beleidsdossier Vernieuwde website Pas op je geld
Beleidsdossier Rapport non gebruik landelijke toeslagen 2019
Beleidsdossier Programma Onderwijshuisvesting 2018 en 2019
Beleidsdossier Beantwoording toezeggingen informatieronde Landbouwbelang d.d. 28 mei 2019
Beleidsdossier Proces scenariokeuze ENCI gebied
Beleidsdossier Kandidaatstelling Maastricht Eurovision Song Contest 2020
Beleidsdossier Walmuur bij de Vijf koppen en de Poort Waerachtig
Beleidsdossier Jaarverslag Bedrijfscontactpunt Maastricht 2018
Beleidsdossier Jaarlijkse indexering parkeertarieven Q-park
Beleidsdossier Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Beleidsdossier Actualiteit ENCI-gebied
Beleidsdossier RIB - Beantwoording vraag PVM 50 gezinnen aanpak ikv Beleidskader schuldhulpverlening en armoede
Beleidsdossier RIB - (Voorbereiding ) uitvoering nieuwe wet inburgering
Beleidsdossier Sluiting Talentino Grote Gracht per maart 2020
Beleidsdossier Vragen commissie Begroting en Verantwoording d.d. 9-12-2019
Beleidsdossier Stand van zaken mantelzorgondersteuning
Beleidsdossier RIB - De etalage van Maastricht
Beleidsdossier Onderzoek kleinschalige herbestemming monumenten
Beleidsdossier RIB - Start aanbesteding zonneweide
Beleidsdossier RIB - Voortgang Bankastudio's
Beleidsdossier Stand van zaken PRIS II
Beleidsdossier Hudson's Bay
Beleidsdossier Stikstofproblematiek
Beleidsdossier Ondernemerspeiling 2019
Beleidsdossier Kort geding Aanbieders Jeugdhulp
Beleidsdossier Koningsdag 2020
Beleidsdossier 8.2 Motie bijenhotels op het "Mosae Forum"
Beleidsdossier Beleid splitsen en omzetten; uitkomsten actualisatie nulmeting kamergewijze verhuur
Beleidsdossier Toekenning subsidie RRE
Beleidsdossier Programma Onderwijshuisvesting 2020