2015

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 1-2015 - Programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2015-2017
Beleidsdossier 101-2015 - Bestemmingsplan De Ridder
Beleidsdossier 102-2015 - Bestemmingsplan Buitengebied Zuid- Schutterijweg 1
Beleidsdossier 104-2015 - Wijziging tarieventabel Verordening Precariobelasting 2015
Beleidsdossier 107-2015 - Definitieve locatiekeuze en investeringskrediet Boulodrôme
Beleidsdossier 112-2015) (118-2015 - Programmabegroting 2016 Maastricht en Belastingverordeningen en tarieven 2016 gemeente Maastricht
Beleidsdossier 113-2015 - (152-2015) - Wijziging beleidsnota reserves voorzieningen weerstandsvermogen en risicomanagement - Rekenkamerrapport Reserves voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht
Beleidsdossier 117-2015 - Bestemmingsplan optimalisering inpassing Noorderbrugtrace
Beleidsdossier 119-2015 - Jaarrekening 2014 ondernemingsplanbegroting 2016 RHCL
Beleidsdossier 119-2015 - Rekening 2014 en begroting 2016 van het RHCL 2e behandeling
Beleidsdossier 123-2015 - Begroting GGD onderdeel Veilig Thuis
Beleidsdossier 124-2015 - (125-2015) - (126-2015) - (127-2015) - Statutenwijziging Gemeenschappelijke regelingen ivm aanpassing WGR
Beleidsdossier 124-2015 - 2e Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier 125-2015 - Wijziging GR voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Beleidsdossier 126-2015 - Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling GGD-Zuid-Limburg
Beleidsdossier 127-2015 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier 130-2013 - Projecten Investeringsfonds (Creatieve industrie)
Beleidsdossier 131-2015 - Het Maastrichts Uitdagingsrecht
Beleidsdossier 133-2015 - Bestemmingsplan ondergrondse fiets- en scooterstalling Centraal Station
Beleidsdossier 134-2015 - Wijziging financiele verordening gemeente Maastricht naar aanleiding van modelverordening VNG
Beleidsdossier 135-2015 - Planontwikkeling Student Hotel Eiffelcomplex
Beleidsdossier 137-2014 - Meerjarenplan veiligheid
Beleidsdossier 137-2014 - Meerjarenprogramma veiligheid Maastricht 2015-2018
Beleidsdossier 138-2015 - (141-2015) - Controleprotocol 2015 en opdrachtbrieven 2015 - Controleprotocol jeugdzorg en wmo centrumgemeente Maastricht 2015
Beleidsdossier 139-2015 - Managementrapportage 2015
Beleidsdossier 140-2015 - Evaluatie winkeltijden
Beleidsdossier 142-2015 - Verklaring van geen bedenkingen gasleiding tussen Itteren en Meerssen
Beleidsdossier 142-2015 - Verklaring van geen bedenkingen gasleiding tussen Itteren en Meerssen
Beleidsdossier 143-2015 - Verklaring van geen bedenkingen gasleiding Gronsveld en Meerssen
Beleidsdossier 144-2014 - Evenementenbeleid
Beleidsdossier 146-2014 - Hotelbeleid
Beleidsdossier 150-2015 - Verordening OZB 2016 en vaststellen nieuwe tarieventabellen 2016
Beleidsdossier 151-2015 - Rekenkamerrapport reserves voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht
Beleidsdossier 17-2015 - Convenant SAHOT rondom meeropbrengst toeristenbelasting
Beleidsdossier 18-2015 - Nota algemene reserve BenO en weerstandsvermogen
Beleidsdossier 19-2015 - Bestemmingsplan gezondheidscentrum Heer Aen de Wan
Beleidsdossier 23-2015 - Bestemmingsplan geluidwal Malberg
Beleidsdossier 24-2015 - Aankoop vastgoed MECC
Beleidsdossier 25-2015 - Vestiging Aldi Francois de Veyesteraat
Beleidsdossier 26-2015 - Nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties
Beleidsdossier 29-2015 - Bestemmingplan Tram Vlaanderen Maastricht
Beleidsdossier 29-2015 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Beatrixhaven naar aanleiding van bestuurlijke lus
Beleidsdossier 30-2015 - Gezamenlijke aanbesteding accountantscontrole 2016-2018
Beleidsdossier 35-2015 - Coordinatieregeling WRO
Beleidsdossier 37-2015 - Bestemmingsplan verleggen gasleiding Noorderbrug
Beleidsdossier 49-2015 - Advisering commissariaat voor de media
Beleidsdossier 50-2015 - Conceptjarenplan Riec Limburg 2016
Beleidsdossier 51-2015 - Conceptjaarverslag RIEC Limburg 2014-Gecorrigeerd jaarverslag RIEC Limburg 2013
Beleidsdossier 52-2015 - Ondergrondse fiets- en scooterstalling centraal station
Beleidsdossier 58-2015 - Bestemmingsplan Looiershof
Beleidsdossier 59-2015 - De toekomstscenario’s voor de nieuwe beleidsperiode 2016-2019 GGD
Beleidsdossier 60-2015 - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project betrokken wonen
Beleidsdossier 61-2015 - Huisvesting asielzoekerscentrum Francois de Veyestraat
Beleidsdossier 63-2015 - Bestemmingsplan Limmel - Hoolhoes integraal kindcentrum
Beleidsdossier 65-2015 - Restauratie interieur stadhuis
Beleidsdossier 66-2015 - Stand van zaken planontwikkeling Belvedere en actualisatie Grex 2015
Beleidsdossier 67-2015 - Bestemmingsplan recreatievijver ltteren
Beleidsdossier 71-2015) Kaderbrief 2015
Beleidsdossier 74-2015 - Verordening cliëntenparticipatie en krediethypotheek Participatiewet
Beleidsdossier 75-2015 - Bestemmingsplan Sporthal Geusselt
Beleidsdossier 77-2015 - Visie op de binnenstad en uitvoeringsagenda
Beleidsdossier 80-2015 - Bestemmingsplan vakantiepark Dousberg
Beleidsdossier 85-2015 - Oprichting lichte gemeenschappelijke regeling n.a.v. samenvoeging sociale diensten
Beleidsdossier 85-2015 - Oprichting lichte gemeenschappelijke regeling n.a.v. samenvoeging sociale diensten Maastricht - Heuvelland
Beleidsdossier 9-2015 - Procesbegeleiding raad bij decentralisatie Sociaal Domein
Beleidsdossier 91-2015 - Regionaal Kader Wonen
Beleidsdossier 93-2015 - Afsluiten lidmaatschap landelijke vereniging invoeren digitaal parkeren
Beleidsdossier Burgerinitiatief Onze Pietersberg
Beleidsdossier Burgerpanel en 3D-helpdesk peiling
Beleidsdossier Decentralisaties
Beleidsdossier Duurzame investering sociale infrastructuur eerste tranche
Beleidsdossier Maastricht Aachen Airport
Beleidsdossier Meerjarenbeleidsplan afval 2016-2021
Beleidsdossier Motie - GrL - PvdA - D66 - Right to Challenge
Beleidsdossier Motie - GroenLinks - Sluiten Tihange
Beleidsdossier Motie - PvdA - regulering wietteelt via de achterdeur
Beleidsdossier Motie - VVD - handhaving woningsplitsing
Beleidsdossier Peiling - Overlegrecht Porta Mosana LVO
Beleidsdossier Peiling - Overlegrecht Stichting Kom Leren
Beleidsdossier Peiling - Overlegrecht begroting Porta Mosana
Beleidsdossier Peiling - Overlegrecht begroting Stichting Kom Leren
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Verkoop Bonnefantencollege Tongerseweg 135
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Verkoop erfpachtterreinen in de Beatrixhaven aan Facade Beton BV
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Aankoop villa Kanjel
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Meerjarenbeleid handhaven openbare ruimte
Beleidsdossier Sociaal investeringsfonds eerste tranche
Beleidsdossier Startbesluit - leertraject gemeenschapsvoorzieningen
Beleidsdossier Startbesluit - dialoogproces gemeenschapsvoorzieningen
Beleidsdossier Startbesluit - dialoogproces vrijwilligerssubsidie
Beleidsdossier Startbesluit - evaluatie Geusseltbad
Beleidsdossier Startbesluit - opdrachtformulering evaluatie Geusseltbad
Beleidsdossier Uitvoeringsplan veiligheid Maastricht 2015 - 2019
Beleidsdossier Verbonden Partijen
Beleidsdossier Verbonden partijen
Beleidsdossier Verkeersveiligheidsplan