2016

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 04-2016 - Verklaring van geen bedenkingen voor gebruik agrarische bedrijfswoning Hoeve Zonneberg als woning
Beleidsdossier 100-2016 - Bestemmingsplan Landgoederenzone
Beleidsdossier 101-2016 - Programmabegroting 2017
Beleidsdossier 101-2016) Programmabegroting 2017
Beleidsdossier 104-2016 - Belastingverordeningen en tarieven 2017 gemeente Maastricht
Beleidsdossier 108-2016 - GGD-ZL Wijziging begroting 2017
Beleidsdossier 109-2016 - Invulling gebouwen noordknoop Sphinx door retailer Loods 5
Beleidsdossier 114-2016 - Herijking herstructurering en afspraken met corporaties
Beleidsdossier 115-2016 - Controleprotocol 2016 en opdrachtbrief 2016
Beleidsdossier 116-2016 - Managementrapportage 2016
Beleidsdossier 118-2016 - Communicatieplan Raad 2017
Beleidsdossier 119-2016 - Evaluatie nieuwe werkwijze gemeenteraad Maastricht
Beleidsdossier 12-2016 - Bestemmingsplan reparatie- en actualiseringsplan Maastricht Zuidoost
Beleidsdossier 13-2016 - Toetreding tot GR Omnibuzz (doelgroepenvervoer)
Beleidsdossier 144-2015 - Onttrekking aan het openbaar verkeer van de spoorwegovergang Limmelderweg-Hoekerweg
Beleidsdossier 148-2015 - Harmonisatie van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Maastricht op weg naar Kindcentra
Beleidsdossier 148-2015 - Harmonisatie van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Maastricht op weg naar Kindcentra
Beleidsdossier 149-2015 - Integraal Huisvestingsplan kindcentra
Beleidsdossier 152-2015 - Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022
Beleidsdossier 153-2016 - Bestemmingsplan Short Stay
Beleidsdossier 156-2015 - Aanbesteding sporthal Geusselt
Beleidsdossier 156-2015 - Aanbesteding sporthal Geusselt
Beleidsdossier 16-2016 - Aanleg 4de hockeyveld sportpark Geusselt
Beleidsdossier 17-2016 - Beleidsplan huishoudelijk afval 2016
Beleidsdossier 18-2016 - Exploitatiebegroting Geusseltbad
Beleidsdossier 19-2016 - Bestemmingsplan Boulodrome
Beleidsdossier 22-2016 - Bestemmingsplan Scharnerweg 110
Beleidsdossier 26-2016 - Projectplan Infrastructuur Maastricht-West
Beleidsdossier 28-2016 - Actualisering regelgeving kabels en leidingen in openbare gemeentegrond
Beleidsdossier 31-2016 - Evenementenbeleid en uitvoering Maastricht 2016-2020
Beleidsdossier 33-2016 - Beleid Participatiewet 2016 ev
Beleidsdossier 36-2016 - Horecabeleid 2016-2019
Beleidsdossier 37-2016 - Bestemmingsplan Bonnenfanten
Beleidsdossier 38-2016 - Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017
Beleidsdossier 42-2016 - Jaardocument 2015 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Beleidsdossier 43-2016 - Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zuid Limburg 2017
Beleidsdossier 44-2016 - Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier 45-2016 - GGD-ZL Jaarrekening 2015 Begroting 2017
Beleidsdossier 47-2016 - Begroting 2017 en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Beleidsdossier 47-2016 - Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg (KBL) 2e tranche
Beleidsdossier 48-2016 - Voorlopige jaarrekening BsGW 2015 en Ontwerpbegroting BsGW
Beleidsdossier 49-2016 - Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015
Beleidsdossier 49-2016 - Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg
Beleidsdossier 50-2016 - GR Geul en Maas ontwerp regeling 2016-2018
Beleidsdossier 51-2016 - Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg
Beleidsdossier 52-2016 - Beleidsplan integrale schuldhulpverlening
Beleidsdossier 52-2016 - Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Maastricht 2016-2020
Beleidsdossier 53-2016 - Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezich en handhaving omgevingsrecht
Beleidsdossier 54-2016 - Parkontwerp Tapijn
Beleidsdossier 55-2016 - Bestemmingsplan Tapijn
Beleidsdossier 56-2016 - Jaarverslag Leerplicht-RMC voortijdig schoolverlaten 2014-2015 Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier 57-2016 - (65-2016) - Kaderbrief 2016 - Jaarstukken 2015
Beleidsdossier 59-2016 - Woonprogrammering Maastricht
Beleidsdossier 60-2016 - Stand van zaken planontwikkeling Belvedere inclusief actualisatie grex 2016
Beleidsdossier 61-2016 - Winkelopenstelling 2e Kerstdag
Beleidsdossier 71-2016 - Instemming Raad bij verplaatsing deel openbaar onderwijs door schoolbestuur
Beleidsdossier 77-2016 - Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Beleidsdossier 78-2016 - Wijziging APV sluitingstijden horeca
Beleidsdossier 79-2016 - Wijziging verordening ex artikel 2.21 van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor Maastricht
Beleidsdossier 80-2016 - Wegsleepregeling gemeente Maastricht
Beleidsdossier 81-2016 - Archiefverordening Gemeente Maastricht 2016
Beleidsdossier 82-2016 - Actieplan Vraaggericht Bouwen
Beleidsdossier 83-2016 - Inhuur BOA's
Beleidsdossier 84-2016 - Bestemmingsplan Zorgcentrum Campagne
Beleidsdossier 85-2016 - Bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat
Beleidsdossier 86-2016 - Meerjarenbegroting 2017-2020 GR SSC ZL
Beleidsdossier 87-2016 - APV-glasregeling
Beleidsdossier 88-2016 - Regionaal Gezondheidsbeleid 2016-2019
Beleidsdossier 89-2016 - Detailhandelsvisie 2016
Beleidsdossier 90-2016 - Bestemmingsplan Maasveld
Beleidsdossier 91-2016 - Geluidhinderverordening 2016
Beleidsdossier 92-2016 - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Beleidsdossier 93-2016 - Aanpassen Beleidsnota Parkeren
Beleidsdossier 95-2016 - Begroting GR Omnibuzz 2017 & Meerjarenperspectief 2018 - 2020
Beleidsdossier Actieplan armoede
Beleidsdossier Gemeenschappelijke regelingen 2e tranche
Beleidsdossier Initiatiefvoorstel - GroenLinks - PvdA - Mergelweg
Beleidsdossier Kansrijke maatregelen hoogwaterveiligheid
Beleidsdossier Overleg met schoolbesturen openbaar onderwijs
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Gewijzigd beleid splitsen en omzetten van woningen
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Verkeersveiligheid
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Verkeersveiligheidsplan
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Vestiging opstalrechten noordvleugel en centrale gebouw en verkoop zuidvleugel Adelbert van Scharnlaan 200 Leeuwenborgh complex
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Woonprogrammering
Beleidsdossier Startbesluit - Actualisatie Welstandsnota 2004
Beleidsdossier Vragen aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college