2017

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 101-2017) Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Beleidsdossier 102-2017) Vaststelling bestemmingsplan Zouwdalveste fase 2
Beleidsdossier 103-2017) 1e en 2e begrotingswijziging BsGW 2018
Beleidsdossier 109-2017) Vaststellen van 'nota van reacties bij Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' en Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)
Beleidsdossier 110-2017) A2-project - concept-vormgevingsvisie deel C - vastgoedontwikkeling
Beleidsdossier 112-2017) Controleprotocol 2017 - Wijziging Beleidsnota Reserves en Voorzieningen
Beleidsdossier 113-2017) Bedrijfsplan Begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier 114-2017) Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Beleidsdossier 115-2017) Definitieve verklaring van geen bedenkingen mobiliteitshub station Maastricht Noord
Beleidsdossier 116-2017) Verordening Onroerende zaakbelastingen Maastricht 2018
Beleidsdossier 118-2016 - Communicatieplan gemeenteraad 2017
Beleidsdossier 118-2016) - Communcatieplan Gemeenteraad 2017
Beleidsdossier 118-2017) Managementrapportage 2017
Beleidsdossier 119-2016 - Evaluatie nieuwe werkwijze gemeenteraad Maastricht
Beleidsdossier 120-2016 - Beheersverordening Ceramique 2016
Beleidsdossier 21-2017) Verordening clientenparticipatie Maastricht-Heuvelland Participatiewet 2017
Beleidsdossier 23-2017) Wijzigen APV cameratoezicht
Beleidsdossier 24-2017 - Rekenkamerrapport Aandacht voor leegstand
Beleidsdossier 24-2017) Rekenkamerrapport Aandacht voor leegstand Het Maastrichtse winkelleegstandsbeleid in een veranderde retailmarkt
Beleidsdossier 26-2017 - Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier 31-2017) Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Beleidsdossier 32-2017 - Jaardocument 2016 en Ontwerp-begroting 2018 VRZL
Beleidsdossier 32-2017) Jaardocument 2016 en ontwerp begroting 2018 VRZL
Beleidsdossier 33-2017) Voorbereidingsbesluit Retailpark Belvedere
Beleidsdossier 34-2017) Herinrichting Stationsstraat Stationsplein
Beleidsdossier 35-2017) Bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht
Beleidsdossier 36-2017) Gewijzigde begroting 2017 ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier 37-2017) Ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier 37-2017) Ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier 38-2017 - GGD-ZL Jaarrekening 2016 Begroting 2018
Beleidsdossier 38-2017) GGD-ZL Jaarrekening 2016 Begroting 2018
Beleidsdossier 39-2017) Verklaring van geen bedenkingen P&R Beatrixhaven
Beleidsdossier 40-2017 - (40-2017) - Begroting 2018 en meerjarige cijfers 2019-2021 GR SSC-ZL
Beleidsdossier 40-2017) Begroting 2018 en meerjarige cijfers 2019-2021 GR SSC-ZL
Beleidsdossier 40-2017) Begroting 2018 en meerjarige cijfers 2019-2021 GR SSC-ZL
Beleidsdossier 41-2017) Voorlopige jaarrekening BsGW 2016 en Ontwerpbegroting
Beleidsdossier 42-2017) Zienswijze gewijzigde Begroting 2017, Begroting 2018 en Meerjarenperspectief 2019-2021 GR Omnibuzz
Beleidsdossier 43-2017 - Reglement van orde gemeenteraad Maastricht 2017
Beleidsdossier 48-2017 - Ambitiedocument Omgevingswet
Beleidsdossier 49-2017 - Ontwerp-Welstandsnota 2017 maatwerk in kwaliteit
Beleidsdossier 49-2017) vaststellen ontwerp-welstandsnota 2017 maatwerk in kwaliteit
Beleidsdossier 5-2017 - 2de tranche spreidingsbeleid buitensportaccomodaties sportpark Heer
Beleidsdossier 50-2017 Gemeenschappelijke regeling RHCL Ondernemingsplan 2018 en voorlopige jaarrekening 2016
Beleidsdossier 50-2017) Gemeenschappelijke regeling RHCL Ondernemingsplan 2018 en voorlopige jaarrekening 2016
Beleidsdossier 51-2017 - Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2017
Beleidsdossier 52-2017 - Vaststelling bestemmingsplan La Grande Suisse Monuta vestiging van een crematorium-uitvaartcentrum
Beleidsdossier 53-2017 - Jaarplan griffie
Beleidsdossier 57-2016 - Jaarstukken 2016
Beleidsdossier 59-2017 - Kaderbrief 2017
Beleidsdossier 60-2017 - Ruimte voor Initiatief het vervolg op het Integraal Accommodatiebeleid 2005
Beleidsdossier 61-2017) Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Maastricht 2017
Beleidsdossier 69-2016 - Grenzen bebouwde kom Maastricht herziening 2016
Beleidsdossier 69-2016 - Vaststelling grenzen Bebouwde Kom Maastricht
Beleidsdossier 7-2017 - Wijzigingen belastingverordeningen en tarieven 2017 gemeente Maastricht
Beleidsdossier 72-2017) Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier 72-2017) Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier 73-2017) Jaarverslag gemeenteraad Maastricht 2016
Beleidsdossier 76-2017) Bindende voordracht lid Raad van Toezicht van LVO
Beleidsdossier 77-2017) Facetbestemmingsplan Opheffen Bouwverbod
Beleidsdossier 78-2017) Reparatie bestemmingsplan Tapijn
Beleidsdossier 79-2017) Tarievennota Sport
Beleidsdossier 79-2017) Tarievennota sport
Beleidsdossier 90-2017) Belastingverordeningen en tarieven 2018 gemeente Maastricht
Beleidsdossier 91-2017) Programmabegroting 2018
Beleidsdossier 96-2017) Verordening Kindgebonden Subside Voorschoolste Educatie en verordening subsidie VVE-Taalactiviteiten Primair onderwijs
Beleidsdossier 97-2017) Tweede tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties sportpark Heugem
Beleidsdossier 98-2017) Verslaggever van de raad
Beleidsdossier Aankoop pand watermolen 11 van MTB
Beleidsdossier Beantwoording mondelinge vragen continuering GGZ zorg
Beleidsdossier Communicatieplan gemeenteraad - Varianten uitvoering verslaggever van de raad
Beleidsdossier Initiatiefvoorstel - D66 en PVM met betrekking tot zwerfjongeren
Beleidsdossier Initiatiefvoorstel - D66 en PVM met betrekking tot zwerfjongeren
Beleidsdossier Peiling geluidreductieplan Beatrixhaven
Beleidsdossier Peiling inzake ondersteuning gemeenschapshuizen
Beleidsdossier Peiling ondersteunen van gemeenschapshuizen
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Onderzoek maatregelen luchtkwaliteit Maastricht
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Onderzoek verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier Peilvoorstel - Onderzoek Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier Peilvoorstel - onderzoek maatregelen luchtkwaliteit Maastricht
Beleidsdossier Rapport rekenkamer Het sportaccomodatiebeleid van de gemeente Maastricht de plannen en de resultaten
Beleidsdossier Startbesluit Raadswerkgroep Transitie Centre Ceramique