2018

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Aan- en verkoop gronden infrastructuur ter afwikkeling van plan Scharn-Noord
Beleidsdossier 10-2018) Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal
Beleidsdossier 113-2017 - Bedrijfsplan begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier 122-2017) Woonvisie Maastricht 2018
Beleidsdossier 129-2017) Welstandsnota 2018 Maatwerk in kwaliteit
Beleidsdossier 13-2018 - Vaststellen Bestemmingsplan Rijdam
Beleidsdossier 133-2017) Stroomvoorziening evenementen Vrijthof
Beleidsdossier 134-2018) Actualisatie sportaccommodatiebeleid
Beleidsdossier 137-2017) Popbeleid Maastricht
Beleidsdossier 138-2017) Bestemmingsplan Hof van Assisi te Wolder
Beleidsdossier 14-2018 - Reparatie bestemmingsplan Landgoederenzone
Beleidsdossier 18-2018 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen uitbreiding bedrijfslocatie Windmolen 4-6 Maastricht
Beleidsdossier 18-2018) Ontwerp verklaring van geen bedenkingen uitbreiding bedrijfslocatie Windmolen 4-6 Maastricht
Beleidsdossier 18-2018) Ontwerp verklaring van geen bedenkingen uitbreiding bedrijfslocatie Windmolen 4-6 Maastricht
Beleidsdossier 19-2018) VormgevingsvisieC - Vastgoedontwikkeling binnen het plangebied de Groene Loper
Beleidsdossier 3-2018) Bestemmingsplan Zuidvleugel Leeuwenborgh-Studentenhuisvesting
Beleidsdossier 36-2018 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en Regionale Meld- en coördinatiefunctie
Beleidsdossier 38-2018 Financiële verordening 2018
Beleidsdossier 40-2018 Ontwerpbegroting 2019 startprognose eerste begrotingswijziging 2018 en voorlopige jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg
Beleidsdossier 40-2018 Ontwerpbegroting 2019, startprognose-eerste begrotingswijz 2018 en voorl jaarrekening 2017 GR KLimburg
Beleidsdossier 41-2018 GGD-ZL Jaarrekening 2017 Begroting 2019
Beleidsdossier 41-2018 GGD-ZL - Jaarrekening 2017 - Begroting 2019
Beleidsdossier 42-2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier 43-2018 GR Geul en Maas - begroting 2019 en jaarrekening 2017
Beleidsdossier 44-2018 Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 GR RUD ZL
Beleidsdossier 45-2018 Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC voortijdig schoolverlaten 2016-2017 Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier 51-2018 Voorlopige jaarrekening BsGW 2017 en Ontwerpbegroting BsGW 2019
Beleidsdossier 51-2018 Voorlopige jaarrekening BsGW 2017 en Ontwerpbegroting BsGW 2019
Beleidsdossier 52-2018 Ontwerbegroting 2019 en voorlopige jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling RHCL
Beleidsdossier 52-2018 Ontwerpbegroting 2019 en voorlopige jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling RHCL
Beleidsdossier 53-2018 Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling SSC - ZL
Beleidsdossier 54-2018 Zienswijze Jaarverslag 2017 gewijzigde Begroting 2018-1 Begroting 2019 en Meerjarenperspectief 2020-2022 GR
Beleidsdossier 54-2018 Zienswijze jaarverslag 2017 - gewijzigde begroting 2018-1 - begroting 2019 en Meerjarenperspectief 2020-2022 GR Omnibuzz
Beleidsdossier 55-2018 Vaststellen van het bestemmingsplan Maastricht-Noordwest
Beleidsdossier 56-2018 Voorbereidingsbesluit Retailpark Belvedere
Beleidsdossier 57-2017 Vaststelling facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening 'Parkeren'
Beleidsdossier 59-2018 Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2018
Beleidsdossier 63-2018 Vaststelling bestemmingsplan Tillystraat
Beleidsdossier 89-2017) APV-wijziging
Beleidsdossier 9-2018) Bestemmingsplan Tram Maastricht-Hasselt
Beleidsdossier ENCI-gebied
Beleidsdossier Evaluatie woningsplitsingsbeleid 2018
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Peilingvoorstel in verband met verkoop Burgemeester van Oppenstraat 110 - President Rooseveltlaan 203 aan Avenue2 Vastgoed
Beleidsdossier Peilingvoorstel inzake definitiebe verkoop voormalig schoolgebouw aan de Aureliushof 140.
Beleidsdossier Peilingvoorstel inzake verkoop perceel grond gelegen naast de woning aan dde Pastoor Mulkenhof 33
Beleidsdossier Peilingvoorstel verkoop schoolgebouw Aureliushof
Beleidsdossier Peilvoorstel Aan- en verkoop gronden infrastructuur ter afwikkeling van plan Scharn-Noord
Beleidsdossier Raadsvoorstel 104-2018 - Zienswijze gemeenteraad concept-Jaarplan Politie Eenheid Limburg 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 114-2018 - Bestemmingsplan Partiele Herziening Bestemmingsplan Noorderbrug e.o. cluster 1 Retailpark Belvedere
Beleidsdossier Raadsvoorstel 115-2018 - Bestuursrapportage 2018
Beleidsdossier Raadsvoorstel 116-2018 - GGD-ZL: Wijziging begroting 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 120-2018 - Rapport Rekenkamer "Zicht op samenwerking".
Beleidsdossier Raadsvoorstel 122-2018 - Verordening jeugdhulp gemeente Maastricht 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 123-2018 - Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 129-2018 - Begrotingswijzigingen BsGW 2018 en 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 132-2018 - Vaststellen geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2019 en aanpassen Nota Bodembeheer gemeente Maastricht 2012
Beleidsdossier Raadsvoorstel 133-2018 - Controleprotocol 2018 / Wijziging reserve overloop
Beleidsdossier Raadsvoorstel 81 - Verlenging gemeenschappelijke regeling milieuparken Geul en Maas
Beleidsdossier Raadsvoorstel 84-2018 - Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018
Beleidsdossier Raadsvoorstel 88-2018 - Evaluatie & Actualisatie Hotelbeleid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 88-2018 - Evaluatie en Actualisatie Hotelbeleid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 90-2018 - Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding van de inrichting van Weelec BV - Windmolen 4-6 Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 93-2018 - Rekenkamerrapport Wat kost een nieuw zwembad
Beleidsdossier Raadsvoorstel 94-2018 - Rekenkamerrapport Armoedebeleid Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 97-2018 - Nota Governance bij Verbonden partijen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 98-2018 - Zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Raadsvoorstel 98-2018 - Zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Startdocument haalbaarheidsstudie milieuzone binnenstad
Beleidsdossier Startdocument haalbaarheidsstudie milieuzone binnenstad
Beleidsdossier Uitnodiging raadsbijeenkomst Jeugd
Beleidsdossier Uitvoering beslispunten haalbaarheidsstudie miliezone