2019

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Raadsvoorstel 114-2019 - Beleidskader armoede en schuldhulpverlening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 126-2019 - Verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaken ter onteigening tbv bestemmingsplan Retailpark Belvédère
Beleidsdossier Raadsvoorstel 104-2019 - vaststellen bestemmingsplan Landgoed Villa Kanjel
Beleidsdossier Raadsvoorstel 145-2019 - Aanpassing Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2016 gemeente Maastricht
Beleidsdossier Onderzoek aankoop woonhuis door Burgemeester
Beleidsdossier Raadsvoorstel 149-2019 - Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden Maastricht 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 156-2019 - Abonnementstarief Wmo 2020 (Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2020)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036
Beleidsdossier Raadsvoorstel 146-2019 - Plan van aanpak burger- en overheidsparticipatie (incl. burgerbegroting , kinderburgemeester, jeugdlintje)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 151-2019 - Gebruik maken van koopoptie inzake Parkeergarage P5 MECC
Beleidsdossier Raadsvoorstel 159-2019 - Verordening Fractieondersteuning gemeente Maastricht 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 37-2019 - Investeringsbesluit Centre Ceramique
Beleidsdossier Raadsvoorstel 66-2019 - Vaststelling facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening Woningsplitsing en woningomzetting
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15 - 2019 - Landbouwbelang
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15-2019 - Landbouwbelang
Beleidsdossier Raadsvoorstel 72-2019 - Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD-ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 63-2018 - Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 71-2019 - Voorlopige jaarrekening BsGW 2018 en Ontwerpbegroting BsGW 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33-2019 - Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 63-2019 - Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 61-2019 - Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR SSC-ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 69-2019 - Milieuparken Geul en Maas
Beleidsdossier Raadsvoorstel 68-2019 - Ontwerpbegroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 gemeenschappelijke regeling RHCL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 64-2019 - Ontwerpbegroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 GR RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 65-2019 - Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Kredietbank Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC
Beleidsdossier Raadsvoorstel 70-2019 - Zienswijze jaarverslag 2018, begroting 2021 GR Omnibuzz
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33 - 2019 - Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 63 - 2019 - Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsergio Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 77-2019 - Vaststellen Bestemmingsplan Retailpark Belvédère
Beleidsdossier Raadsvoorstel 75-2019 - Stand van zaken planontwikkeling Belvedere inclusief actualisatie grex 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 79-2019 - Addendum bij de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg: tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek
Beleidsdossier Raadsvoorstel 134-2019 - Onderzoek ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 162-2019 - Wijzigingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 143-2019 - Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 "Zuid Springt Eruit"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 157-2019 - Algemene voorzieningen Maastricht 2020
Beleidsdossier Startbesluit Burgerbegroting
Beleidsdossier Raadsvoorstel 17-2019 - Woonschepenverordening Zuid-Willemsvaart 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2019 - Samen Leren in Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 134-2019 - Samenwerking Meerssen-Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 92-2019 - Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier Raadsvoorstel 97-2019 - Vaststelling bestemmingsplan Paviljoen Vrijheidspark
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Raadsvoorstel 120-2019 - Bestuursrapportage 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 116-2019 - 1e begrotingswijziging 2020 GGD-ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 123-2019 -Maastrichtse Cultuurvisie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 131-2091 - Verordening elektronisch publiceren
Beleidsdossier Raadsvoorstel 114-2019 - Beleidskader armoede en schuldhulpverlening 2020-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 98-2019 - Deelname van Gemeente Heerlen aan Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 118-2019 - Grand Hotel Boschstraat Batterijstraat
Beleidsdossier Raadsvoorstel 115-2019 - Wijziging APV - opname verbod tot oplaten balonnen en lampionnen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 98-2019 - Deelname van Gemeente Heerlen en Provincie Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historishc Centrum Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 99-2019 - Centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 82-2019 - Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2019 - Milieuzone Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 53-2019 - Rekenkamerrapport “De kwaliteit van raadsvoorstellen”
Beleidsdossier Raadsvoorsel 17-2019 - Woonschepenverordening Zuid-Willemsvaart 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 50 - 2019 - Vaststelling bestemmingsplan 'Hoolhoes'
Beleidsdossier Raadsvoorstel 32-2019 - Vaststellen bestemmingsplan Molensingel-Sandersweg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 51-2019 - Deelname aan stimuleringsregeling Waterschap voor particulieren om hemel- en rioolwater te scheiden
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Vlam van Minckelers
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33-2019 - Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 26-2019 - Herzien Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 34-2019 - Vaststellen bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Zuidoost
Beleidsdossier Peilingvoorstel 37-2019 - Ontbinding Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden en aankoop gronden Pegasus
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2019 - Milieuzone Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 39-2019 - Reparatie BP Reparatie- en actualiseringsplan Maastricht Zuidoost
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33-2019 - Woonprogrammering studentenhuisvesting Maastricht 2019-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 44-2019 - Ontwerp verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Grand Hotel Boschstraat
Beleidsdossier Raadsvoorstel 2-2019 - Vaststellen bestemmingsplan Grensmaas 2018
Beleidsdossier Raadsvoorstel 138-2018 - Voortgang stad en spoor
Beleidsdossier Raadsvoorstel 128-2018 - Op weg naar "Afvalloos Maastricht in 2030": stadsbrede aanpassing van het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval
Beleidsdossier Raadsvoorstel 137-2018 - Internationaal busstation centraal station
Beleidsdossier Raadsvoorstel 136-2018 - Geactualiseerde missie en visie Centre Céramique – Kumulus
Beleidsdossier Raadsvoorstel 6-2019 - Voortzetting programma Maastricht Bereikbaar
Beleidsdossier Raadsvoorstel 138-2018 - Voortgang stad en spoor
Beleidsdossier Raadsvoorstel 139-2018 - Tegengaan drugsoverlast, criminaliteit en ondermijning
Beleidsdossier Raadsvoorstel 7-2019 - Mindervalidenpad voorterrein Timmerfabriek
Beleidsdossier Raadsvoorstel 14-2019 - Investering PvE Frisse Scholen, BENG en Renovatie in schoolgebouwen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2019 - Milieuzone Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2019 - Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 143-2018 - Actualisering beleidskader actieve cultuurparticipatie