2014

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 100-2014 - Gunning onderzoek OOM plannen LVO
Beleidsdossier 101-2014 - Vaststellen notulen 16 september 2014
Beleidsdossier 103-2014 - Nieuwe subsidiesystematiek vrijwilligersorganisaties
Beleidsdossier 104-2014 - Addendum beleidsplan Wmo 2012-2015 en Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Beleidsdossier 105-2014 - Beheersverordening KPN-locatie
Beleidsdossier 108-2014 - Verzoek Kroon tot voordracht onteigening 3e tranche ten behoeve van project Noorderbrugtrace
Beleidsdossier 109-2014 - Verordening Juegdhulp
Beleidsdossier 110-2014 - Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018
Beleidsdossier 111-2014 - Begroting 2015
Beleidsdossier 114-2014 - Benoeming burgerleden - mevr. A. Berghorst - dhr. A. van Lune - dhr. D. Jacobs en L. Paris
Beleidsdossier 115-2014 - Ombudsfunctie domein zorg en welzijn
Beleidsdossier 116-2014 - Werkwijze raad tot aan de transformatie
Beleidsdossier 117-2014 - Herbenoeming rekenkamer
Beleidsdossier 118-2014) Mutaties samenstelling Welstands - Monumentencommissie
Beleidsdossier 119-2014 - Gebiedsvisie Buitengoed GeulMaas
Beleidsdossier 120-2014 - Nota Dierenwelzijn
Beleidsdossier 121-2014 - Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Omgeving 2015-2019
Beleidsdossier 122-2014 - Beheersverordening Vakantiepark Dousberg
Beleidsdossier 123-2014 - Verzoek aan Kroon tot voordracht onteigening 2e fase bestemmingsplan A2 Traverse
Beleidsdossier 124-2014 - Managementrapportage 2014
Beleidsdossier 125-2014 - Coördinatieregeling brede school Limmel-Nazareth
Beleidsdossier 126-2014 - Gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum Zuid-Limburg
Beleidsdossier 128-2014 - Vaststellen notulen 14 en 28 oktober 2014
Beleidsdossier 131-2014 - Aanpassen gemeenschappelijke regeling BsGW
Beleidsdossier 132-2014 - Beleidsplan en verordeningen participatie
Beleidsdossier 133-2014 - Rekenkamerrapport uitvoering en aanbevelingen
Beleidsdossier 134-2014 - Verslag horizontale verantwoording archieven
Beleidsdossier 135-2014 - Aanpassing gemeenschappelijke regeling leerplicht
Beleidsdossier 136-2014 - Gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health Campus
Beleidsdossier 138-2014 - Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Maastricht 2015
Beleidsdossier 139-2014 - Conform de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (artikel 18) - de route opheffen
Beleidsdossier 140-2014 - Verordening rechtspositie wethouders gemeente Maastricht
Beleidsdossier 141-2014 - Vaststellen notulen 25 november 2014
Beleidsdossier 143-2014 - Controleprotocol en normenkader
Beleidsdossier 145-2014 - Belastingverordeningen en tarieven 2015
Beleidsdossier 147-2014 - Handhavingsbeleid openbare ruimte gemeente Maastricht
Beleidsdossier 148-2014 - Functieprofiel griffier
Beleidsdossier 149-2014 - Wijziging Reglement van Orde
Beleidsdossier 150-2014 - Benoeming leden presidium
Beleidsdossier 151-2014 - Benoeming leden commissie Begroting en Verantwoording
Beleidsdossier 152-2014 - Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, commissieleden en fracties 2015
Beleidsdossier 153-2014 - Toelating nieuw raadslid - mevr. J. Godwin
Beleidsdossier 154-2014 - Benoeming derde lid werkgeverscommissie
Beleidsdossier 155-2014 - Benoeming commissieleden
Beleidsdossier 32-2014 - Gemeenschappelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
Beleidsdossier 33-2014 - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio_Zuid-Limburg
Beleidsdossier 34-2014 - Vaststellen notulen 18 februari 2014
Beleidsdossier 35-2014 - Toelatingen nieuwe raadsleden
Beleidsdossier 37-2014 - Toelating nieuw raadslid
Beleidsdossier 38-2014 - Jaarverslag Regionaal Bureau Voortijdig schoolverlaten 2012-2013
Beleidsdossier 41-2014 - Bestemmingsplan De Dwaze Herder
Beleidsdossier 42-2014 - Verkoop Capucijnenstraat 43-45
Beleidsdossier 43-2014 - Vaststellen notulen 25 maart 2014
Beleidsdossier 45-2014 - Jaardocument 2013 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier 46-2014 - Begroting 2015 veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier 47-2014 - Aangepaste begroting 2014 en begroting 2015 RUD
Beleidsdossier 48-2014 - Rekening 2013 RUD
Beleidsdossier 49-2014 - Onttrekking Commandeurslaan aan de openbaarheid
Beleidsdossier 50-2014 - Vaststellen notulen van 24 april 2014
Beleidsdossier 52-2014 - Vaststellen notulen 27 maart 2014
Beleidsdossier 53-2014 - Jaarrekening 2013
Beleidsdossier 54-2014 - Ontwerp-begroting BsGW 2015
Beleidsdossier 55-2014 - Werkwijze raad en invulling vertegenwoordigende functies
Beleidsdossier 56-2014 - Toelating nieuwe leden gemeenteraad 2014
Beleidsdossier 57-2014 - Benoeming nieuwe wethouders 2014
Beleidsdossier 58-2014 - Verordening leerlingenvervoer Maastricht - Heuvelland
Beleidsdossier 59-2014 - Opheffing obs Het Palet
Beleidsdossier 60-2014 - Statutenwijziging Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
Beleidsdossier 61-2014 - Pilot wifi Ziggo - gemeente Maastricht
Beleidsdossier 62-2014 - Bestemmingsplan Molenweg 141
Beleidsdossier 63-2014 - GGD jaarrekening 2013 en begroting 2015
Beleidsdossier 64-2014 - Concept-verklaring van geen bedenkingen bouwaanvraag de Torentjes
Beleidsdossier 65-2014 - Aanvulling raadsvoorstel werkwijze raad vlgnr 55-2014
Beleidsdossier 66-2014 - Vaststellen notulen 27 mei 2014
Beleidsdossier 68-2014 - Buurtinitiatief Trichterveld
Beleidsdossier 68-2014 - Ontvankelijkheid burgerinitiatief woningen Trichterveld
Beleidsdossier 69-2014 - Aanwijzen lid algemeen bestuur BsGW
Beleidsdossier 70-2014 - Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg begroting 2015 en bankreglement 2014
Beleidsdossier 71-2014 - Beheersverordening Dousberg
Beleidsdossier 72-2014 - Benoeming derde lid werkgeverscommissie
Beleidsdossier 74-2014 - Vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang
Beleidsdossier 75-2014 - Partiele herziening Bedrijventerrein Beatrixhaven
Beleidsdossier 76-2014 - Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2014
Beleidsdossier 77-2014 - Vaststellen notulen 17 juni 2014
Beleidsdossier 79-2014 - Kaderbrief 2014
Beleidsdossier 80-2014 - Jaarrekening 2013 wijziging begroting 2014 en Ontwerpbegroting 2015 GR Geul en Maas
Beleidsdossier 81-2014 - Bekrachtiging geheimhouding ingevolge art 25 GW
Beleidsdossier 82-2014 - Nieuwe werkwijze gemeenteraad
Beleidsdossier 83-2014 - Bekrachtiging geheimhouding SMM ingevolge artikel 25 GW
Beleidsdossier 84-2014 - Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg
Beleidsdossier 85-2014 - Visie Tapijnkazerne
Beleidsdossier 86-2014 - Herbenoeming welstandslid Welstands-Monumentencommissie
Beleidsdossier 87-2014 - Jaarverslag 2013 Jong Leren en begroting 2014 Kom Leren
Beleidsdossier 88-2014 - Aanvraag subsidie voor opsporen en ruimen explosieven ten behoeve van uitbreiding Milleniumbos
Beleidsdossier 89-2014 - Benoeming bestuursleden gemeenschappelijke regelingen
Beleidsdossier 91-2014 - Vaststellen notulen 8 juli 2014
Beleidsdossier 92-2014 - Vaststellen standplaatsen en ligplaatsen in het kader van Wet BAG
Beleidsdossier 93-2014 - Bestemmingsplan Demerthof fase 2
Beleidsdossier 94-2014 - Verklaring van geen bedenkingen trapverbinding steilwand ENCI-groeve
Beleidsdossier 95-2014 - Huisvestingsverzoek COA