2015

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 1-2015 - Programma Beter Benutten Maastricht
Beleidsdossier 10-2015 - Instemming fusie en opheffing Stichting Eugene Gebhard
Beleidsdossier 100-2015 - Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 en Mandaat werkgeverscommissie-griffier
Beleidsdossier 101-2015 - Bestemmingsplan De Ridder
Beleidsdossier 102-2015 - Bestemmingsplan buitengebied Zuid Schutterijweg 1
Beleidsdossier 103-2015 - Benoeming Burgerlid - dhr. van Kooten
Beleidsdossier 104-2015 - Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Tarieventabel Verordening precariobelasting 2015
Beleidsdossier 105-2015 - Vaststellen notulen 1 september 2015
Beleidsdossier 107-2014 - Nieuw raadsbesluit over vaststellen bestemmingsplan Maastricht Noord Oost naar aanleiding van de uitspraak afdeling Rechtspraak
Beleidsdossier 107-2015 - Definitieve locatiekeuze en investeringskrediet Bouledrome
Beleidsdossier 109-2015 - Vaststellen notulen 1 juli en 27 juni 2015
Beleidsdossier 11-2015 - Vaststellen notulen 13 januari 2015
Beleidsdossier 110-2015 - Tram vlaanderen Maastricht
Beleidsdossier 111-2015 - Vaststellen notulen 15 september 2015
Beleidsdossier 112-2015 - Programmabegroting 2016 Maastricht
Beleidsdossier 113-2015 - Wijziging beleidsnota Reserves voorzieningen weerstandsvermogen en risicomanagement
Beleidsdossier 114-2015 - Burgerinititatief Onze Pietersberg
Beleidsdossier 116-2015 - Vaststellen notulen 29 september 2015
Beleidsdossier 117-2015 - Bestemmingsplan Optimalisering inpassing Noorderbrug trace
Beleidsdossier 118-2015 - Belastingverordeningen en tarieven 2016 gemeente Maastricht
Beleidsdossier 119-2015 - Rekening 2014 en begroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Limburg
Beleidsdossier 120-2015 - Crisisopvang vluchtelingen
Beleidsdossier 121-2015 - Benoeming lid commissie Begroting en Verantwoording
Beleidsdossier 122-2015 - Benoeming 2e en 3e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Beleidsdossier 122-2015 - Benoeming 2e en 3e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Beleidsdossier 123-2015 - Zienswijze op begrotingsonderdeel Veilig Thuis GGD 2016
Beleidsdossier 124-2015 - Toestemming 2e wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg
Beleidsdossier 125-2015 - Wijziging gemeenschappelijke regeling voor sociale kredietverlening en schuldhulpverlening in Limburg
Beleidsdossier 126-2015 - Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD-ZL
Beleidsdossier 127-2015 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
Beleidsdossier 128-2015 - Lidmaatschap Begeleidingscommissie procesevaluatie Tram Vlaanderen Maastricht
Beleidsdossier 129-2015 - Vaststellen notulen 13 oktober 2015
Beleidsdossier 13-2015 - Benoeming lid Euregioraad
Beleidsdossier 130-2014 - Projecten investeringsfonds
Beleidsdossier 131-2015 - Het Maastrichts Uitdagingsrecht
Beleidsdossier 132-2015 - Vaststellen notulen 20 oktober en 3 november 2015
Beleidsdossier 133-2015 - Vaststelling ondergrondse fiets- en scooterstalling Centraal Station
Beleidsdossier 134-2015 - Wijziging financiele verordening gemeente Maastricht naar aanleiding van modelverordening VNG
Beleidsdossier 135-2015 - Vaststellen overeenkomst studenthotel
Beleidsdossier 136-2015 - Benoeming burgerlid VVD - mevrouw Lensing
Beleidsdossier 137-2014 - Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018
Beleidsdossier 138-2015 - Controleprotocol 2015 en Opdrachtbrieven 2015
Beleidsdossier 139-2015 - Managementrapportage 2015
Beleidsdossier 14-2015 - Benoeming nieuwe griffier - mevr. J. Goossens
Beleidsdossier 140-2015 - Evaluatie winkeltijden
Beleidsdossier 141-2015 - Controleprotocol Jeugdzorg en Wmo Centrumgemeente Maastricht 2015 en verder
Beleidsdossier 142-2015 - Verklaring van geen bedenkingen gasleiding Itteren-Meerssen
Beleidsdossier 142-2015 - Verklaring van geen bedenkingen voor het gedeeltelijk verleggen van de gasleiding tussen Itteren en Meerssen
Beleidsdossier 143-2015 - Verklaring van geen bedenkingen gasleiding Gronsveld-Meerssen
Beleidsdossier 144-2014 - Evenementenbeleid 2015-2018
Beleidsdossier 145-2015 - Vaststellen notulen 17 november 2015
Beleidsdossier 146-2014 - Hotelbeleid
Beleidsdossier 150-2015 - Verordening OZB 2016 en vastellen nieuwe tarieventabellen 2016
Beleidsdossier 151-2015 - Rekenkamerrapport Reserves voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht
Beleidsdossier 155-2015 - Bekrachtiging geheimhouding
Beleidsdossier 16-2015 - Vaststellen notulen 27 januari 2015
Beleidsdossier 17-2015 - Convenant meeropbrengst toeristenbelasting
Beleidsdossier 18-2015 - Nota algemene reserve BenO en weerstandsvermogen grond en vastgoedexploitaties
Beleidsdossier 19-2015 - Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Heer
Beleidsdossier 2-2015 - Bestemming middelen gemeentefonds voor studietoeslag
Beleidsdossier 20-2015 - Benoeming burgerlid dhr. Wijnands
Beleidsdossier 21-2015 - Toelating nieuw raadslid - dhr. N. Peeters
Beleidsdossier 22-2015 - Vaststellen notulen 10 februari 2015
Beleidsdossier 23-2015 - Bestemmingsplan geluidswal Malberg
Beleidsdossier 24-2015 - Aankoop vastgoed MECC
Beleidsdossier 25-2015 - Vestiging Aldi Francois de Veyestraat onderhandse verkoop gemeentelijk vastgoed
Beleidsdossier 26-2015 - Uitvoeringsnota sport toekomstbestendige binnensportaccommodaties
Beleidsdossier 27-2015 - Vaststellen notulen 3 maart 2015
Beleidsdossier 29-2015 - Gewijzigd bestemmingsplan Bedrijventerrein Beatrixhaven naar aanleiding van bestuurlijke lus
Beleidsdossier 30-2015 - Gezamenlijke aanbesteding accountantscontrole
Beleidsdossier 31-2015 - Ontbinden Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze raad
Beleidsdossier 33-2015 - Jaarverslag Leerplicht-RMC Voortijdig Schoolverlaten 2013-2014
Beleidsdossier 35-2015 - Coordinatieregeling Wro - Coordinatieverordening gemeente Maastricht
Beleidsdossier 37-2015 - Bestemmingsplan Verlegging gasleiding Noorderbrugtrace
Beleidsdossier 38-2015 - Maastricht Aachen Airport regionale bijdrage aandeel Maastricht
Beleidsdossier 39-2015 - Gewijzigd bestemmingsplan Tram Vlaanderen Maastricht naar aanleiding van bestuurlijke lus
Beleidsdossier 4-2015 - Vaststellen notulen 16 december 2014
Beleidsdossier 40-2015 - Vaststellen notulen 17 maart 2015
Beleidsdossier 42-2015 - Startbesluit - Leertraject gemeenschapsvoorzieningen
Beleidsdossier 43-2015 - Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid Limburg
Beleidsdossier 44-2015 - Toekomstscenarios GHOR
Beleidsdossier 45-2015 - Jaardocument 2014 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Beleidsdossier 46-2015 - Begroting 2016 Veiligheidregio Zuid Limburg
Beleidsdossier 47-2015 - GR Geul en Maas ontwerpbegroting 2016-2018 ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014
Beleidsdossier 48-2015 - Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg begroting 2016 en rekening 2014
Beleidsdossier 49-2015 - Advisering Commissariaat voor de Media over verlenging zendmachtiging stichting KOZL tbv lokale omroep RTV Maastricht
Beleidsdossier 50-2015 - Conceptjaarplan RIEC Limburg 2016 20.30 uur
Beleidsdossier 52-2015 - Fiets scooterstalling centraal station 20.30 uur
Beleidsdossier 54-2015 - Ontwerpbegroting BsGW 2016 en ontwerp-meerjarenbegroting 2016-2020
Beleidsdossier 55-2015 - Vaststellen notulen 31 maart 2015
Beleidsdossier 57-2015 - Rekening en begroting RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier 58-2015 - Bestemmingsplan Looiershof
Beleidsdossier 59-2015 - GGD-ZL Jaarrekening 201 Begroting 2016 en Toekomstscenarios 2016-2019
Beleidsdossier 60-2015 - CPO initiatief Stichting Betrokken Wonen
Beleidsdossier 61-2015 - Huisvesting asielzoekerscentrum Francois de Veyestraat 4-6 20.30 uur
Beleidsdossier 63-2015 - Bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Limmel Nazareth
Beleidsdossier 64-2015 - Ordening financien raad en griffie
Beleidsdossier 65-2015 - Restauratie interieur stadhuis 20.30 uur
Beleidsdossier 66-2015 - Stand van zaken planontwikkeling Belvedere inclusief actualisatie grex 2015 20.30 uur
Beleidsdossier 67-2015 - Bestemmingsplan Recreatievijver Itteren 20.30 uur