2016

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 09-2016 - Vaststellen notulen 19 januari 2016
Beleidsdossier 1-2016 - Vaststellen notulen 15 en 16 december 2015
Beleidsdossier 100-2016 - Bestemmingsplan Landgoederenzone
Beleidsdossier 101-2016 - Begroting 2017 incl. uitvoeringsbeeld 2016
Beleidsdossier 102-2016 - Vaststellen notulen 12 juli 2016
Beleidsdossier 103-2016 - Vaststellen notulen 27 september 2016
Beleidsdossier 104-2016 - Belastingverordeningen en tarieven 2017 gemeente Maastricht
Beleidsdossier 105-2016 - Benoeming burgerleden
Beleidsdossier 108-2016 - GGD-ZL Wijziging begroting 2017
Beleidsdossier 109-2016 - Invulling gebouwen noordknoop Sphinx door retailer Loods 5
Beleidsdossier 11-2016 - Benoeming burgerlid
Beleidsdossier 11-2016 - Benoeming burgerlid
Beleidsdossier 110-2016 - Vaststellen notulen 11 oktober 2016
Beleidsdossier 111-2016 - Benoeming burgerleden fracties LPM en GroenLinks
Beleidsdossier 112-2016 - Vaststellen notulen 18 oktober 2016 en 1 november 2016
Beleidsdossier 114-2016 - Herijking herstructurering en afspraken met corporaties
Beleidsdossier 115-2016 - Controleprotocol 2016 en opdrachtbrief 2016
Beleidsdossier 116-2016 - Managementrapportage 2016
Beleidsdossier 117-2016 - Benoeming burgerlid M.P.J.L. Grooten
Beleidsdossier 12-2016 - Bestemmingsplan reparatie- en actualiseringsplan Maastricht Zuidoost
Beleidsdossier 121-2016 - Verlenging benoeming (tijdelijk) nieuwe wethouder
Beleidsdossier 122-2016 - Bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning
Beleidsdossier 123-2016 - Vaststellen notulen 15 en 29 november 2016
Beleidsdossier 13-2016 - Toetreden tot GR Omnibuzz (doelgroepenvervoer)
Beleidsdossier 14-2016 - Vaststellen notulen 2 februari 2016
Beleidsdossier 144-2015 - Onttrekking aan het openbaar verkeer van de spoorwegovergang Limmelderweg-Hoekerweg
Beleidsdossier 147-2015 - Vaststellen notulen 8 december 2015
Beleidsdossier 148-2015 - Harmonisatie van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Maastricht op weg naar Kindcentra
Beleidsdossier 148-2015 - Harmonisatie van Peuterspeelzaalwerk en Kineropvang Maastricht op weg naar Kindcentra
Beleidsdossier 149-2015 - Integraal Huisvestingsplan Kindcentra Maastricht 2015-2024
Beleidsdossier 152-2015 - Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022
Beleidsdossier 153-2016 - Vaststelling bestemmingsplan Short Stay
Beleidsdossier 154-2015 - Innovatieagenda kunst en cultuur
Beleidsdossier 154-2015 - Innovatieagenda kunst en cultuur
Beleidsdossier 154-2016 - Innovatieagenda Kunst en Cultuur
Beleidsdossier 156-2015 - Aanbesteding sporthal Geusselt
Beleidsdossier 156-2015 - Aanbesteding sporthal Geusselt
Beleidsdossier 157-2015 - Benoeming burgerlid
Beleidsdossier 16-2016 - Aanleg 4de hockeyveld sportpark Geusselt
Beleidsdossier 17-2016 - Beleidsplan huishoudelijk afval 2016-2020
Beleidsdossier 18-2016 - Exploitatiebegroting Geusseltbad
Beleidsdossier 19-2016 - Vaststelling bestemmingsplan Bouledrome
Beleidsdossier 21-2016 - Vaststellen notulen 23 februari 2016
Beleidsdossier 22-2016 - Vaststellen bestemmingsplan Scharnerweg 110
Beleidsdossier 23-2016 - Bekrachtiging geheimhouding
Beleidsdossier 24-2016 - Vaststellen notulen 8 maart 2016
Beleidsdossier 26-2016 - Projectplan Infrastructuur Maastricht-West
Beleidsdossier 27-2016 - Benoemen leden werkgroep voorbereiden verbetervoorstellen nieuwe werkwijze gemeenteraad
Beleidsdossier 28-2016 - Actualisering regelgeving kabels en leidingen in openbare gemeentegrond
Beleidsdossier 29-2016 - Vaststellen notulen 22 maart 2016
Beleidsdossier 3-2016 - Herbenoeming lid Welstands-Monumentencommissie
Beleidsdossier 31-2016 - Evenementenbeleid en uitvoering Maastricht 2016-2020
Beleidsdossier 32-2016 - Vaststellen verslag besloten bijeenkomst
Beleidsdossier 33-2016 - Beleid Participatiewet 2016
Beleidsdossier 35-2016 - Vaststellen notulen van 5 april 2016
Beleidsdossier 36-2016 - Vaststellen Horecabeleid 2016-2019
Beleidsdossier 37-2016 - Bestemmingsplan Bonnenfanten
Beleidsdossier 38-2016 - Verordening subsidie vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg
Beleidsdossier 39-2016 - Voorbereidingsbesluit Retailpark Belvedere
Beleidsdossier 4-2016 - Verklaring van geen bedenkingen voor gebruik agrarische bedrijfswoning Hoeve Zonneberg als woning
Beleidsdossier 41-2016 - Vaststellen notulen 17 mei 2016
Beleidsdossier 42-2016 - Jaardocument 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier 43-2016 - Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2017
Beleidsdossier 44-2016 - Ontwerpgroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier 45-2016 - Jaarrekening 2015 en begroting 2017 GGD Zuid-Limburg
Beleidsdossier 46-2016 - Vaststellen notulen van 19 april 2016
Beleidsdossier 47-2016 - Begroting 2017 en jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg
Beleidsdossier 48-2016 - Voorlopige jaarrekening BsGW en ontwerpbegroting BsGW 2017
Beleidsdossier 49-2016 - Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 gemeenschappelijk regeling RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier 50-2016 - Ontwerpregeling 2016-2018 Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier 51-2016 - Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Beleidsdossier 52-2016 - Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Maastricht 2016-2020
Beleidsdossier 53-2016 - Verordening kwaliteitseisen vergunning, toezicht en handhaven omgevingsrecht
Beleidsdossier 54-2016 - Parkontwerp Tapijn
Beleidsdossier 55-2016 - Bestemmingsplan Tapijn
Beleidsdossier 56-2016 - Jaarverslag Leerplicht-RMC voortijdig schoolverlaten 2014-2015 Maastricht-Heuvelland
Beleidsdossier 57-2016 - Kaderbrief 2016
Beleidsdossier 57-2016 - Kaderbrief 2016
Beleidsdossier 59-2016 - Woonprogrammering Maastricht
Beleidsdossier 6-2016 - Vaststellen verslag 5 januari 2016
Beleidsdossier 60-2016 - Stand van zaken planontwikkeling Belvedere incl. actualisatie grex 2016
Beleidsdossier 62-2016 - Grensoverdracht
Beleidsdossier 64-2016 - Vaststellen notulen 31 mei 2016
Beleidsdossier 65-2016 - Jaarstukken 2015
Beleidsdossier 66-2016 - Toelating nieuw raadslid - PvdA
Beleidsdossier 67-2016 - Communicatieplan gemeenteraad 2016-2017
Beleidsdossier 68-2016 - Vaststellen notulen 14 juni 2016
Beleidsdossier 7-2016 - Aanbesteding audiovisuele installaties gemeenteraad
Beleidsdossier 71-2016 - Instemmings Raad bij verplaatsing deel openbaar onderwijs door schoolbestuur
Beleidsdossier 73-2016 - Vaststellen notulen 28 juni 2016
Beleidsdossier 75-2016 - Jaarverslag gemeenteraad Maastricht 2015
Beleidsdossier 76-2016 - Vaststellen van de notulen van 21 juni 2016
Beleidsdossier 77-2016 - Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Beleidsdossier 78-2016 - Wijziging APV sluitingstijden horeca
Beleidsdossier 79-2016 - Wijziging Verordening ex artikel 2.21 van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor Maastricht
Beleidsdossier 8-2016 - Initiatiefvoorstel GroenLinks-PvdA inzake Mergelweg
Beleidsdossier 80-2016 - Wegsleepverordening gemeente Maastricht
Beleidsdossier 81-2016 - Archiefverordening Gemeente Maastricht 2016
Beleidsdossier 82-2016 - Actieplan Vraaggericht bouwen
Beleidsdossier 83-2016 - Inhuur BOA's