2017

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 1-2017 - Herbenoeming lid Welstands-Monumentencommissie
Beleidsdossier 10-2017 - Rekenkamerrapport Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht
Beleidsdossier 100-2017) Voorstel tot benoeming reservevoorzitters t.b.v. stads- en raadsrondes
Beleidsdossier 101-2017) Ontwerpbegrotingwijziging 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Beleidsdossier 102-2017) Vaststelling bestemmingsplan Zouwdalveste fase 2
Beleidsdossier 103-2017) 1e en 2e begrotingswijziging BsGW 2018
Beleidsdossier 104-2017) Benoemen burgerlid dhr. P. Simons - SPM
Beleidsdossier 105-2017) Benoemen burgerlid - mevr. E.A. Hans
Beleidsdossier 106-2017) Vaststellen notulen 24 oktober 2017
Beleidsdossier 109-2017) Vaststellen van 'nota van reacties bij Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' en Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)
Beleidsdossier 11-2017 - Benoeming burgerlid fracte SP
Beleidsdossier 110-2017) A2-project-concept -vormgevingsvisie deel C vastgoedontwikkeling
Beleidsdossier 111-2017) Vaststellen notulen 31 oktober 2017
Beleidsdossier 112-2017) Controleprotocol 2017 - Wijziging Beleidsnota Reserves en Voorzieningen
Beleidsdossier 114-2017) Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Beleidsdossier 116-2017) Verordening Onroerende zaakbelastingen Maastricht 2018
Beleidsdossier 117-2017) Benoemen burgerlid fractie GroenLinks
Beleidsdossier 118-2017) Managementrapportage 2017
Beleidsdossier 119-2016 - Evaluatie nieuwe werkwijze raad
Beleidsdossier 119-2017) Vaststelling bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning 2015
Beleidsdossier 12-2017 - Vaststelling bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning 2014
Beleidsdossier 12-2017 - Vaststelling bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning 2014
Beleidsdossier 120-2016 - Beheersverordening Ceramique 2016
Beleidsdossier 120-2017) Bekrachtiging geheimhouding verstrekte informatie in de bijeenkomst op 21 november 2017 inzake Aanbesteding Magisch Maastricht
Beleidsdossier 121-2017) Bekrachtiging geheimhouding beheersverordening
Beleidsdossier 124-2017) Ingekomen stukken 14 november 2017
Beleidsdossier 125-2017) Toelating nieuw raadslid
Beleidsdossier 127-2017) Benoeming 1ste plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Beleidsdossier 128-2017) Benoeming wethouder
Beleidsdossier 13-2017 - Vaststellen verslag besloten vergadering 14-02-2017 en 07-03-2017
Beleidsdossier 13-2017 - Verslag besloten informatiebijeenkomst voor de raad d.d. 14-02-2017
Beleidsdossier 130-2017) Ingekomen stukken 28 november 2017
Beleidsdossier 131-2017) Vastststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 7 en 14 november 2017
Beleidsdossier 132-2017) Vaststellen besluitenlijsten en versalgen raadavnden 21 en 28 november 2017
Beleidsdossier 135-2017) Vaststellen verslag besloten vergadering 21 november 2017 inzake Aanbesteding Magisch Maastricht
Beleidsdossier 136-2017) Vaststellen versalg besloten vergadering 21 november 2017 inzake Beheersverordening
Beleidsdossier 14-2017 - Bekrachtiging geheimhouding besloten vergadering 14-02-2017
Beleidsdossier 14-2017 - Bekrachtiging geheimhouding besloten vergadering 14-02-2017
Beleidsdossier 16-2017 - Nieuw lid voor de Welstands - Monumentencommissie
Beleidsdossier 17-2017 - Tram Maastricht-Hasselt - evaluatie en concept projectplan
Beleidsdossier 17-2017 - Tram Maastricht-Hasselt; evaluatie en concept projectplan12
Beleidsdossier 18-2017) Verlengen geldigheidsduur Bodemkwaliteitskaart A2-traverse
Beleidsdossier 19-2017) Toelating tijdelijk raadslid - dhr. F. Vermeulen - in verband met vervanging wegens zwangerschap en bevalling
Beleidsdossier 2-2017 - (t)huis voor jongeren Geef zwerfjongeren een kans in Maastricht
Beleidsdossier 20-2017 - Vaststellen notulen 7, 21 februari en 7 en 21 maart 2017
Beleidsdossier 21-2017) Verordening cliëntenparticipatie Maastricht-Heuvelland Participatiewet 2017
Beleidsdossier 23-2017 - Wijzigen APV cameratoezicht
Beleidsdossier 24-2017 - Rekenkamerrapport Aandacht voor leegstand Het Maastrichtse winkelleegstandsbeleid in een veranderde retailmarkt
Beleidsdossier 25-2017 - Tweede verlenging benoeming (tijdelijk) nieuwe wethouder
Beleidsdossier 26-2017) Jaarverslag Leerplicht-RMC - voortijdig schoolverlaten 2015-2016
Beleidsdossier 27-2017 - Voorstel tot benoeming leden presidium respectievelijk reservevoorzitters t.b.v. stads- en raadsrondes
Beleidsdossier 28-2017 - Vaststellen notulen 4 april 2017
Beleidsdossier 3-2017 - Initiatiefvoorstel Zwerfjongeren
Beleidsdossier 31-2017 - Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Beleidsdossier 31-2017 - ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Beleidsdossier 32-2017 - Jaardocument 2016 en ontwerp begroting 2018 VRZL
Beleidsdossier 33-2017) Voorbereidingsbesluit Retailpark Belvédère
Beleidsdossier 34-2017 - Herinrichting Stationsstraat busstation Stationsplein
Beleidsdossier 36-2017) Gewijzigde begroting 2017 ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016
Beleidsdossier 37-2017 - Verklaring van geen bedenkingen P&R Beatrixhaven
Beleidsdossier 37-2017) Ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier 38-2017 - GGD-ZL Jaarrekening 2016 Begroting 2018
Beleidsdossier 4-2017 - Vaststellen notulen 13 december 2016
Beleidsdossier 40-2017 - Begroting 2018 en meerjarige cijfers 2019-2021 GR SSC-ZL
Beleidsdossier 41-2017) Voorlopige jaarrekening BsGW 2016 en Ontwerpbegroting BsGW 2018
Beleidsdossier 42-2017) Zienswijze gewijzigde Begroting 2017, Begroting 2018 en Meerjarenperspectief 2019-2021 GR Omnibuzz
Beleidsdossier 43-2017 - Reglement van orde gemeenteraad Maastricht 2017
Beleidsdossier 44-2017) Instellen raadswerkgroep Centre Céramique, Kumulus, NHMM
Beleidsdossier 45-2017) Start Inzet Communicatiemiddelen
Beleidsdossier 46-2017) Vaststellen notulen raadsvergadering 18 april 2017
Beleidsdossier 48-2017 - Ambitiedocument Omgevingswet
Beleidsdossier 49-2017 - ontwerp-welstandsnota 2017 maatwerk in kwaliteit
Beleidsdossier 5-2017 - 2de tranche spreidingsbeleidbuitensportaccommodaties - sportpark Heer
Beleidsdossier 50-2017) GR RHCL Ondernemingsplan 2018 en voorlopige jaarrekening 2016
Beleidsdossier 51-2017 - Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2017
Beleidsdossier 52-2017 - Vaststelling bestemmingsplan La Grande Suisse Monuta vestiging van een crematorium-uitvaartcentrum
Beleidsdossier 53-2017 - Jaarplan griffie
Beleidsdossier 54-2017 - Vaststellen notulen raadsvergadering 16 mei 2017
Beleidsdossier 55-2017) Besluitenlijsten en verslagen 23 mei 2017
Beleidsdossier 57-2017 - Jaarstukken 2017
Beleidsdossier 58-2017) Eremedaille in goud voor dhr. Tom Dumoulin
Beleidsdossier 59-2017 - Kaderbrief 2017
Beleidsdossier 59-2017 - Presentatie Kaderbrief 2017
Beleidsdossier 6-2017 - Benoeming burgerlid mevrouw Politsch
Beleidsdossier 60-2017) Ruimte voor initiatief het vervolg op het Integraal Accommodatiebeleid 2005
Beleidsdossier 61-2017) Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Maastricht 2017
Beleidsdossier 62-2017) Benoeming wethouder
Beleidsdossier 63-2017 - Investeringen in productiemiddelen
Beleidsdossier 64-2017) Toelating nieuw raadslid mevrouw S.R.M. Solomons
Beleidsdossier 66-2017 - Normen omgangsvormen gemeenteraad Maastricht
Beleidsdossier 69-2017 - Vaststelling grenzen Bebouwde Kom Maastricht herziening 2016
Beleidsdossier 7-2017 - Wijzigingen Tarieven reinigingsheffingen 2017, Marktgeldverordening 2017, Tarieven Leges fysieke diensten 2017
Beleidsdossier 70-2017 - Benoeming burgerlid dhr. A.N.A. Meij - PVM
Beleidsdossier 71-2017 - Verordening geldelijke voorzieningen 2016
Beleidsdossier 73 -2017 - Jaarverslag gemeenteraad Maastricht 2016
Beleidsdossier 74-2017) Besluitenlijsten en verslagen 20 en 27 juni en 4 juli 2017
Beleidsdossier 75-2017) Ingekomen stukken 11 juli 2017
Beleidsdossier 76-2017) Bekrachiging benoemind lid Raad van Toezicht LVO aandachtsgebied openbaar onderwijs
Beleidsdossier 77-2017) Vaststellen Facetbestemmingsplan Opheffen Bouwverbod
Beleidsdossier 78-2017) Reparatie bestemmingsplan Tapijn