2018

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Raadsvoorstel 122-2018 - Verordening jeugdhulp gemeente Maastricht 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 92-2018 - Toelating nieuw raadslid
Beleidsdossier 03-2018) Bestemmingsplan Zuidvleugel Leeuwenborgh - studentenhuisvesting
Beleidsdossier 1-2018) Intrekken verordening bezwaar-en beroepschriften
Beleidsdossier 11-2018) Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 16 januari 2018
Beleidsdossier 12-2018) Lijst ingekomen stukken
Beleidsdossier 122-2017) Woonvisie Maastricht 2018
Beleidsdossier 129-2017) Welstandsnota 2018 Maatwerk in kwaliteit
Beleidsdossier 133-2017) Stroomvoorziening evenementen Vrijthof
Beleidsdossier 138-2017) Bestemmingsplan Hof van Assisi te Wolder
Beleidsdossier 140-2017) Benoemen burgerlid dhr. J. Pas
Beleidsdossier 28-2018 Benoeming lid Welstands- en Monumentencommissie
Beleidsdossier 31-2018 Vaststelling bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning 2016
Beleidsdossier 36-2018 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en Regionale Meld- en coördinatiefunctie
Beleidsdossier 38-2018 Financiele verordening gemeente Maastricht 2018
Beleidsdossier 4-2018) Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 12 december 2017
Beleidsdossier 40-2018 Ontwerpbegroting 2019 startprognose eerste begrotingswijziging 2018 en voorlopige jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg
Beleidsdossier 41-2018 GGD-ZL Jaarrekening 2017 begroting 2019
Beleidsdossier 42-3018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier 43-2018 Ontwerp-begroting 2019 en voorlopige jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier 44-2018 Ontwerpbegroting 2019 en Jaarrekening 2017 GR RUD ZL
Beleidsdossier 45-2018 Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC-voortijdig schoolverlaten 2016-2017 Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier 46-2018 Benoemen burgerleden
Beleidsdossier 48-2018 Vaststellen besluitenlijst en verslag raadsavond 28 maart 2018
Beleidsdossier 49-2018 Vaststellen besluitenlijsten en verslag raadsavond 10 april 2018
Beleidsdossier 50-2018 Vaststellen besluitenlijst en verslag raadsavond 29 maart 2018
Beleidsdossier 51-2018 Voorlopige jaarrekening BsGW 2017 en Ontwerpbegroting BsGW 2019
Beleidsdossier 52-2018 Ontwerpbegroting 2019 en voorlopige jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling RHCL
Beleidsdossier 53-2018 Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling SSC-ZL
Beleidsdossier 54-2018 Zienswijze Jaarverslag 2017, gewijzigde Begroting 2018-1, Begroting 2019 en Meerjarenperspectief 2020-2022 GR Omnibuzz
Beleidsdossier 55-2018 Vaststellen van het bestemmingsplan Maastricht Noordwest
Beleidsdossier 56-2018 Voorbereidingsbesluit Retailpark Belvedere
Beleidsdossier 57-2018 Vaststelling facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening Parkeren
Beleidsdossier 59-2018 Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2018
Beleidsdossier 6-2018) Vaststellen verslag besloten vergadering 12 december 2017 inzake Aanbesteding Magisch Maastricht
Beleidsdossier 60-2018 Benoeming burgerleden
Beleidsdossier 61-2018 Jaarstukken 2017
Beleidsdossier 62-2018 Ontslag lid (en tevens voorzitter) Rekenkamer Maastricht, alsmede herbenoeming lid Rekenkamer Maastricht
Beleidsdossier 63-2018 Vaststelling bestemmingsplan 'Tillystraat'
Beleidsdossier 64-2018 Benoemen wethouders
Beleidsdossier 65-2018 Benoeming leden commissie Begroting en verantwoording
Beleidsdossier 66-2018 Benoeming (reserve)voorzitters rondes
Beleidsdossier 67-2018 Belasten met de waarneming (plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad)
Beleidsdossier 68-2018 Benoeming leden presidium
Beleidsdossier 69-2018 - Benoemen leden werkgeverscommissie
Beleidsdossier 7-2018) Herbenoeming lid Welstands-Monumentencommissie
Beleidsdossier 70-2018 Toelating raadsleden
Beleidsdossier 71-2018 - Besluiten en verslagen raadsvergadering 22 mei 2018
Beleidsdossier 72-2018 - Besluiten en verslagen raadsvergadering 29 mei 2018
Beleidsdossier 73-2018 - Besluiten en verslagen raadsvergadering 5 juni 2018
Beleidsdossier 74-2018 - Benoemen Burgerleden
Beleidsdossier 75-2018 Belasten met de waarneming (tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad)
Beleidsdossier 76-2018 Aanwijzing lid en plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur van de BsGW
Beleidsdossier 8-2018) Lijst ingekomen stukken 16 januari 2018
Beleidsdossier 80-2018 Instellen werkgroep Omgevingswet
Beleidsdossier 82-2018 Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 18 juni 2018
Beleidsdossier 83-2018 Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 19 juni 2018
Beleidsdossier 89-2017) APV-wijziging
Beleidsdossier Amendement - GroenLinks - PvdA - D66 - SP - SPM - Verbod “Openlijk harddrugsgebruik”, artikel 2.7.2 APV
Beleidsdossier Bekrachtiging geheimhouding uitvoering amendement
Beleidsdossier Benoemen burgerlid.
Beleidsdossier Besluiten en verslagen raadsvergadering 29 mei 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst 10 april 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst 27 februari - 6 maart 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst 27 februari - 6 maart 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst 29 maart 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst 8 mei 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst Gemeenteraad van 27 november 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst Raad van 11 december 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst gemeenteraad 11 september 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst gemeenteraad 5 juni 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 13 maart 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 16 januari 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 18 juni 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 19 juni 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 3 juli 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 9 oktober 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 13 november 2018
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 oktober 2018
Beleidsdossier Hoofdlijnenakkoord coalitie 2018 - 2022
Beleidsdossier Interpellatie vragen Enci
Beleidsdossier Mondelinge rondvraag Maastricht als inclusieve stad
Beleidsdossier Mondelinge rondvraag ziektekostenverzekering bij schuldsanering
Beleidsdossier Motie - Bescherming monumenten kunstwerken en openbare gebouwen tijdens evenementen
Beleidsdossier Motie - D66 - Spreekuurrechter
Beleidsdossier Motie - GroenLinks - Verlenging aanstelling de heer Postema
Beleidsdossier Motie - GroenLinks - Behoud minimumloon
Beleidsdossier Motie - GroenLinks - Kinderpardongemeente
Beleidsdossier Motie - LPM - Handhaven wild stallen fietsen
Beleidsdossier Motie - PVM - Invoeren nieuwe straatnamen van bekende Maastrichten
Beleidsdossier Motie - PVM - on hold zetten Masterplan LVO
Beleidsdossier Motie - PvdA - Dodenherdenking naar Koningsplein
Beleidsdossier Motie - PvdA - Verhoging BTW op gezond voedsel
Beleidsdossier Motie - SAB - Herdenking op het Koningsplein
Beleidsdossier Motie - SPM - Kredietbank Limburg rentepercentage en bedrijfsresultaat