2019

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Verslag raadsvergadering van 7 mei 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 133-2019 - Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 51-2019 - Deelname aan stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen
Beleidsdossier Motie - SAB - heroverweging raadsbesluit zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Raadsvoorstel 140-2019 - benoemen burgerlid
Beleidsdossier Motie wachtlijsten Jeugdzorg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 141-2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 8 oktober 2019
Beleidsdossier Motie - Groep Gunther - Bankastudio's
Beleidsdossier Motie - PVM - Fout gestalde fietsen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 142-2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden van 22 en 29 oktober 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 11 juni 2019
Beleidsdossier Rapport -Muziekgieterij
Beleidsdossier Motie wachtlijsten GGD/Veilig thuis
Beleidsdossier Verslag raadsvergadering 22 oktober 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van raad van 5 november 2019
Beleidsdossier Motie wachtlijsten GGD Veilig thuis
Beleidsdossier Raadsvoorstel 127-2019 - Programmabegroting 2020
Beleidsdossier Notulen raadsvergadering 24 september 2019
Beleidsdossier Motie - GroenLinks - Terugdringen plastic soep
Beleidsdossier Raadsvoorstel 144-2019 - opheffen geheimhouding Samenwerkingsovereenkomg Eurovision Songcontest
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1 - 2019 - Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019
Beleidsdossier Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 12 februari 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van gemeeenteraad
Beleidsdossier Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 12 februari 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 26 november 2019
Beleidsdossier Motie - SP - verhuurdersheffing
Beleidsdossier Raadsvoorstel 124-2019 - Benoemen plaatsvervangend griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 25-2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 22 januari 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 23-2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 29 januari 2019
Beleidsdossier Casus spionage ambtenaren
Beleidsdossier Raadsvoorstel 131-2019 -Verordening elektronisch publiceren
Beleidsdossier Motie - D66 - Straatverlichting Groene Loper
Beleidsdossier Onderzoek aankoop woning door Burgemeester
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2019 - Samen Leren in Maastricht - Onderwijsvisie Samen Leren in Maastricht
Beleidsdossier Motie - PVM en SPM - Vlam van Minckeleers
Beleidsdossier Motie GroenLinks inzake Alternatieve energiebron voor Vlam van Minckelers
Beleidsdossier Raadsvoorstel 123-2019 - Maastrichtse Cultuurvisie
Beleidsdossier Motie Groep Gunther Bankastudios
Beleidsdossier Verslag raadsvergadering 2 juli 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 16 april en 7 mei 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 100-2019 - Kandidaatstelling Eurovision Song Contest 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 106-2019 - Samenwerkingsovereenkomst Eurovision Song Contest
Beleidsdossier Besloten gedeelte: Kandidaatstelling Eurovision Song Contest 2020
Beleidsdossier Motie GroenLinks inzake Beleid Culturele en sociale broed- en vrijplaatsen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 151-2019 - Gebruik maken van koopoptie inzake Parkeergarage P5 MECC
Beleidsdossier Raadsvoorstel 126-2019 - Verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaken ter onteigening ten behoeve van bestemmingsplan Retailpark Belvedere
Beleidsdossier Motie inzake Wachtlijsten Wmo
Beleidsdossier Motie - SAB - Steun Maastricht Aachen Airport
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15 - 2019 - Landbouwbelang
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33 - 2019 - Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 86 - 2019 - Gunningsvoorstel accountantsdiensten 2019 tot en met 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 80-2019 - Jaarstukken 2018
Beleidsdossier Verslag raadsvergadering 11 juni 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 79 - 2019 - Addendum bij de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg: tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek
Beleidsdossier Raadsvoorstel 81 - 2019 - Kaderbrief 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 77-2019 - Vaststellen bestemmingsplan Retailpark Belvedere
Beleidsdossier Raadsvoorstel 88 - 2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden van 28 en 29 mei en 1 en 4 juni 2019
Beleidsdossier Verslag raadsvergadering 14 mei 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 45-2019 - Onttrekking Openbaarheid Plein Sint Petrus Banden / Delegatie bevoegdheid ex artikel 9 Wegenwet
Beleidsdossier Raadsvoorstel 53-2019 - Rekenkamerrapport “De kwaliteit van raadsvoorstellen”
Beleidsdossier Raadsvoorstel 83-2019 - Vaststellen verslag besloten vergadering 7 mei 2019 Ontwikkeling kenniscentra
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2019 - Milieuzone Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 73-2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 10,16 en 17 april en voortgezet op 7 mei 2019
Beleidsdossier Motie - Evaluatie innovatieagenda cultuur
Beleidsdossier Raadsvoorstel 74- 2019 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 78-2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond 14 mei 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 50-2019 - Vaststelling bestemmingsplan "Hoolhoes"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 87 - 2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavond van 21 en 22 mei
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 89 - 2019 - Vaststellen verslag besloten vergadering 11 juni 2019 informatie ontwikkeling kenniscentra
Beleidsdossier Raadsvoorstel 75-2019 - Stand van zaken planontwikkeling Belvedere inclusief actualisatie grex 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 66-2019 - Vaststelling facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening "Woningsplitsing en woningomzetting".
Beleidsdossier Raadsvoorstel 68-2019 - GR RHCL: voorlopige Jaarrekening 2018 en Ondernemingsplan 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 85-2019 - Toelating tijdelijk raadslid in verband met vervanging wegens zwangerschap en bevalling
Beleidsdossier Raadsvoorstel 64-2019 - Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 RUD ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 37-2019 - Investeringsbesluit Centre Ceramique (incl. herhuisvesting Kumulus muziekschool)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 69-2019 - Ontwerpbegroting 2020 en eindafrekening 2018 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 67-2019 - Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC
Beleidsdossier Raadsvoorstel 71-2019 - Voorlopige jaarrekening BsGW 2018 en Ontwerpbegroting BsGW 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 70-2019 - Zienswijze Jaarverslag 2018, gewijzigde Begroting 2019-1, Begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2021-2023 GR Omnibuzz
Beleidsdossier Raadsvoorstel 61-2019 - Begroting Shared service center Zuid-Limburg 2020 en meerjarencijfers 2021-2023
Beleidsdossier Verslag van notulen 28 mei 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 65-2019 - Ontwerpbegroting 2020 GR Kredietbank Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 72-2019 - Jaarrekening 2018 begroting 2020 GGD ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 63-2019 - Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad
Beleidsdossier Raadsvoorstel 146-2019 - Plan van aanpak burger- en overheidsparticipatie (incl. burgerbegroting, kinderburgemeester, jeugdlintje)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 172 - Ontslag griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 10 december
Beleidsdossier Raadsvoorstel 156-2019 - Abonnementstarief Wmo 2020 (Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2020)
Beleidsdossier Verordening Rechtspositie en Fractieondersteuning raads-en burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 134-2019 - Onderzoek ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 163-2019 - Benoemen voorzitter Rekenkamer Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 168-2019 - Bekrachtiging geheimhouding Arrangementskostprijsonderzoekn Jeugd en Wmo 2015/2016
Beleidsdossier Raadsvoorstel 161-2019 - Vaststelling bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning 2018
Beleidsdossier Notulen raadsvergadering 17 december 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 5-2019 - Implementatie AVG en benoeming Functionaris voor Gegevensbescherming bij de gemeenteraad