2020

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 10 maart en voortgezet 11 maart 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 10 september 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 11 februari 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 12 mei 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 16 september
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 2 september 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 26 en 27 mei en 3 en 4 juni 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 9 juni 2020
Beleidsdossier Jaarverslag 2018 van de Welstands - en Monumentencommissie
Beleidsdossier KPMG Rapport inzake ‘Analyse op de bedrijfsvoering en maatregelen voor het Sociaal Domein’
Beleidsdossier Motie - GroenLinks - Vuurwerk
Beleidsdossier Motie - PVM - Locatie dodenherdenking
Beleidsdossier Motie - PVM - Motie van afkeuring
Beleidsdossier Motie - PvdA - PVM - LPM - Groep Gunther - PVV - Groep Alexander Lurvink - SAB - Concept eenzame uitvaarten ook weer in Maastricht
Beleidsdossier Motie - SAB - 11e van de 11e terug naar het Vrijthof
Beleidsdossier Overlegrecht Openbaar Onderwijs: Stichting Kom Leren en LVO
Beleidsdossier Raadsvoorstel 45-2020 - Toelating tjdelijk raadslid in verband met vervanging wegens ziekte
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2020 - Algemene subsidievergadering 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10-2020 - Rekenkameronderzoek Jeugd-Onderwijs
Beleidsdossier Raadsvoorstel 11-2020 - Vaststellen bestemmingsplan Medicsh Centrum Maastricht-West
Beleidsdossier Raadsvoorstel 119-2019 - Bindende voordracht lid RvT van LVO
Beleidsdossier Raadsvoorstel 12-2020 - Omgevingsvisie Maastricht 2040
Beleidsdossier Raadsvoorstel 13 - 2020 - Regiovisie "Geweld hoort nergens Thuis".
Beleidsdossier Raadsvoorstel 132-2019 - Horizontale verantwoording archieven gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 14-2020 - Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte
Beleidsdossier Raadsvoorstel 143-2019 - Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 "Zuid Springt Eruit"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 154-2019 - Nieuw lid voor de Welstands-/Monumentencommissie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 155-2019 - Horen gemeenteraad over concept beleidsplan politie Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 157-2019 - Algemene voorzieningen Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 16-2020 - Voortzetting programma Maastricht Bereikbaar/Zuid-Limburg Bereikbaar
Beleidsdossier Raadsvoorstel 160-2019 - Terrassenverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 164-2019 - Aansluiting Gemeenschappelijke regelingen bij WSGO
Beleidsdossier Raadsvoorstel 166-2019 - Peiling verkoop locatie Palace
Beleidsdossier Raadsvoorstel 167-2019 - Controleprotocol 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2020 - Vaststelling bestemmingsplan Cultuurhistorie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 19-2020 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden van 21 en 28 januari en 1 februari 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 2-2020 - Geluidhinderverordening Maastricht/Aanpassing geluidvoorschriften in verband met festiviteiten
Beleidsdossier Raadsvoorstel 20-2020 - Wijziging gemeenschappelijke regeling VRZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 21-2020 - Instellen Raadswerkgroep Energie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 22-2020 - Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 23-2020 - Benoemen lid presidium en reservevoorzitter
Beleidsdossier Raadsvoorstel 24 -2020 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 25-2020 - Vaststellen verslag van stadsronde 1 februari en besluitenlijsten en verslagen raadsavond 11 februari 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 26 - 2020 - Aanvalsplan armoede en schuldhulpverlening 2020-2024 "De knoop ontwarren"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 27 - 2020 - Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 28-2020 - Omnibuzz; Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en alternatieven indexering klantbijdrage 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 29-2020 - Nota Grondprijzen 2020 Gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2020 - Benoemen leden Commissie Begroting en Verantwoording
Beleidsdossier Raadsvoorstel 30-2020 - Wijziging GR BsGW
Beleidsdossier Raadsvoorstel 31-2020 - Benoemen lid Commissie Begroting en Verantwoording
Beleidsdossier Raadsvoorstel 32 - 2020 - Wijziging begroting 2019 en 2020 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33 - 2020 - Transformatie Geveke - Engeln Fonds naar: Talentenfonds Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 34-2020 - Opheffing GR SSC-ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 35-2020 - Vaststelling bestemmingsplan Askalonstraat
Beleidsdossier Raadsvoorstel 36-2020 - Ontwerpbegroting 2021 en eindafrekening 2019 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier Raadsvoorstel 37-2020 - Voorlopige jaarrekening BsGW 2019 en Ontwerpbegroting BsGW 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 38-2020 - Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 39-2020 - Meerjarenbegroting 2021 e.v. en jaarrekening 2019 GR KBL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 4-2020 - Versterking Voorschoolse Educatie: aanpassing Verordeningen Kindgebonden Subsidie en Voorschoolse educatie en subsidie VVE-TPO
Beleidsdossier Raadsvoorstel 40-2020 - Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 41-2020 - Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 42-2020 - Zienswijze Jaarverslag 2019, gewijzigde Begroting 2020-1, Begroting 2021 en Meerjarenperspectief 202-2024 GR Omnibuzz
Beleidsdossier Raadsvoorstel 43 - 2020 - Tijdelijke aanvulling Reglement van Orde digitaal vergaderen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 44 -2020 - Aanwijzen Plaatsvervangend Griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 46-2020 - Benoemen tijdelijk burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 47 - 2020 - Benoemen lid presidium
Beleidsdossier Raadsvoorstel 48-2020 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavonden 18 februari, 10 en 11 maart 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 49-2020 - Voorlopige jaarrekening RHCL 2019 en Ontwerpbegroting HCL 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 5-2020 - Register geheime informatie 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 50-2020 - Vaststellen bestemmingsplan De Blauwe Loper
Beleidsdossier Raadsvoorstel 51-2020 - Advies "aanwijzing lokale publieke omroep"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 52-2020 - Vaststelling bestemmingsplan Widelanken Zuid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 53-2020 - Benoemen tijdelijk burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 54-2020 - Stand van zaken programma Belvedere inclusief actualisatie grex 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 55-2020 - 1e wijziging Tarieventabel Reinigingsheffingen Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 56-2020 - Jaarstukken 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 57-2020 - Starterslening Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 58-2020 - 1e uitvoeringsbeeld 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 59-2020 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavonden 14,21 april en 12, 18,19 en 20 mei
Beleidsdossier Raadsvoorstel 6-2020 - Aanwijzen tijdelijk Waarnemend Griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 60-2020 - Aanpassing AVOI, Legesverordening en Handboek Kabels & Leidingen , ten behoeve van maatwerk grootschalige projecten Telecom
Beleidsdossier Raadsvoorstel 61-2020 - In dienst treden en aanwijzen griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 62-2020 - Benoeming burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 63-2020 - Pré-begroting 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 64-2020 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavonden 26 en 27 mei en 2, 3,4 en 9 juni 2020.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 65-2020 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 66-2020 - Rekenkamerrapport "woonbeleid - mei 2020"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 67-2020 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavonden 16, 23 en 24 en 1, 7 en 8 juli 2020.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 68-2020 - Eenmalige uitbreiding 60-dagennorm Vrijthof
Beleidsdossier Raadsvoorstel 69-2020 - Beleidskader "Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, 2021-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 7-Vaststellen resultaten haalbaarheidsstudie Sappi Zuidwest
Beleidsdossier Raadsvoorstel 70-2020 - Verbreding afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg aan de Geul
Beleidsdossier Raadsvoorstel 71-2020 - Benoemen wethouder
Beleidsdossier Raadsvoorstel 72-2020 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 73-2020 - Benoemen lid Commissie Begroting en Verantwoording
Beleidsdossier Raadsvoorstel 77-2020 - Rekenkamerrapport Çasus SSC-ZL en e-mailonderzoek"