2021

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Benoemen vice-voorzitter domein Algemene Zaken
Beleidsdossier Benoemen vice-voorzitter domein Sociaal
Beleidsdossier Benoeming nieuw lid en ontslag lid Welstands-/Monumentencommissie
Beleidsdossier Benoeming reserve domeinvoorzitter
Beleidsdossier Benoeming vice-domeinvoorzitter - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Dialoogsessie over de actuele financiele ontwikkelingen
Beleidsdossier GR Geul en Maas (afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg aan de Geul)
Beleidsdossier Gebiedsvisie Trega
Beleidsdossier Gecombineerde informatiesessie over Integrale visieproces Stadsvisie, Economische visie en Sociale visie - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Informatiesessie 50 gezinnen aanpak
Beleidsdossier Informatiesessie Precariobelasting - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Magisch Maastricht in 2021
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Ontwikkeling centrum De Heeg
Beleidsdossier Ontwikkelingen Trega terrein
Beleidsdossier Openbaar Onderwijs en LVO
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Opening en mededelingen , incl. status openstaande toezeggingen Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Opening en mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Integraal proces visietrajecten
Beleidsdossier Peilingvoorstel verkoop agrarische gronden aan Grensmaas
Beleidsdossier Presentatie rapport VNG visitatiecommissie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2021 - Herhuisvesting Philharmonie ZuidNederland
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10 - (en raadsvoorstel 8-2021) Investeringsbudget herijking inkoop Wmo-begeleiding en beschermd wonen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10-2021 - Investeringsbudget herijking inkoop Wmo
Beleidsdossier Raadsvoorstel 102-2021 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2020 - Vaststellen bestemmingsplan Lourdesplein
Beleidsdossier Raadsvoorstel 11-2021 - Benoemen Burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 12-2021 - Bekrachtiging geheimhouding financiele onderhoudsplannen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 13-2021 - Toelaten tijdelijk raadslid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 14-2021 - Vaststelling onderhoudsplannen Openbare Ruimte, VVS
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15-2021 - 1e Wijziging Tarieventabel Verordening reinigingsheffingen Maastricht 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 16-2021 - Preventie en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 17-2021 - Zero Emissiezone Stadslogistiek
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2021 - Bekrachtiging noodverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 19-2021 - Beweegvriendelijk Maastricht + uitwerking bezuinigingsmaatregel 8,5 indikken areaal openbare sport- en speelvoorzieningen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 20-2021 - Besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 2 en 9 februari 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 22-2021 - Wijziging diverse onderdelen Hoofdstuk 2 APV
Beleidsdossier Raadsvoorstel 23 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 24-2021 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavond 23 februari 2021.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 25-2021 - Bekrachtiging geheimhouding ontwikkeling Retailpark Belvedere
Beleidsdossier Raadsvoorstel 27-2021 - Vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck eo en bijbehorende grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaak ter onteigening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 28 -2021 - Aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Cabergerweg 6-10a
Beleidsdossier Raadsvoorstel 29 - 2021 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten van de raadsavonden van 24 februari en 2 en 3 maart 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2021 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Retailpark Belvedere' en 'Beleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvedere, 1e herziening 2021'
Beleidsdossier Raadsvoorstel 30-2021 - Technische wijziging van de "Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2021"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 31-2021 - Vaststellen bestemmingsplan Postbaan 21A
Beleidsdossier Raadsvoorstel 32-2021 - Transitieaanpak omgevingsplan
Beleidsdossier Raadsvoorstel 34-2021 - Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 202 per 1 juli i.v.m. algemene voorziening scootmobielen (Wmo)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 35-2021 - Benoemen lid Rekenkamer
Beleidsdossier Raadsvoorstel 36-2021 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavonden 16 en 18 maart 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 37-2021 - Benoemen wethouder
Beleidsdossier Raadsvoorstel 38-2021 - Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 39-2021 - Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 GGR GGD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 4 - 2021- Bestemmingsplan Cimbalenstraat
Beleidsdossier Raadsvoorstel 40-2021 - Voorlopige jaarrekening BsGW 2020 en Ontwerpbegroting BsGW 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 41-2021 - Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas: jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 42-2021 - Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling HCL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 43-2021 - Jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 ev GR Kredietbank Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 44-2021 - Zienswijze Jaarverslag 2020, gewijzigde Begroting 2021-1, Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz
Beleidsdossier Raadsvoorstel 45-2021 - Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling VRZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 46-2021 - Jaarstukken 2019 alsmede liquidatiebalans per 15-12-2020 van het inmiddels opgeheven SSC-ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 47-2021 - Rekenkamerrapport 'Onderzoek naar proces rond geheimhouding'
Beleidsdossier Raadsvoorstel 48-2021 - Stand van zaken programma Belvédère inclusief actualisatie grex 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 49-2021 - Bekrachtiging geheimhouding Grex Belvedere 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 50-2021 - Regionaal beleidsplan 'zicht op thuis'
Beleidsdossier Raadsvoorstel 51-2021 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 6, 13, 14 en 20 april 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 52-2021 - Wijzigingsverordening Voor- en vroegschoolse educatie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 53-2021 - Vaststelling bestemmingsplan Zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Raadsvoorstel 54-2021 - Ontwerp verklaring van geen bedenkingen NV Afvalzorg Holding Industrieweg 4
Beleidsdossier Raadsvoorstel 55-2021 - Vaststellen bestemmingsplan DELAlocatie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 56-2021 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 58-2021 - Jaarstukken 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 59-2021 - Kaderbrief 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 6-2021 - Benoemen leden commissie Begroting en Verantwoording
Beleidsdossier Raadsvoorstel 61-2021 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen 18, 19, 25 mei en 1 juni 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 62-2021 - Aanpassen werkwijze raad 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 63-2021 - Toelaten raadslid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 64-2021 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 65-2021 - Budget Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein 2021-2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 67-2021 - Bekrachtiging geheimhouding bedrijfsinitiatief
Beleidsdossier Raadsvoorstel 68-2021 - Benoemen lid Rekenkamer Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 69-2021 - Toelaten tijdelijk raadslid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 7-2021 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavonden 8, 9 en 15 december 2020 en 12 januari 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 70-2021 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 71-2021 - Verkeersstudie Stationsomgeving
Beleidsdossier Raadsvoorstel 71-2021 - Verkeersstudie stationsomgeving
Beleidsdossier Raadsvoorstel 72-2021 - Vaststellen Nota Parkeernormen Maastricht 2021 en Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 73-2021 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 2, 8 , 22 en 29 juni 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 74-2021 - Wijzigen APV
Beleidsdossier Raadsvoorstel 75 -2021 - VVGB Steenfabriek Klinkers
Beleidsdossier Raadsvoorstel 76-2021 - Afvalstoffenverordening Maastricht 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 78-2021 - Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 79-2021 - Beslissing op bezwaar Cabergerweg 6-10A