2015

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 107-2015 - Definitieve locatiekeuze en investeringskrediet Boulodrome
Beleidsdossier 110-2015 - Tram Vlaanderen Maastricht
Beleidsdossier 112-2015 - (118-2015) - Programmabegroting Maastricht 2016 - Belastingverordeningen en tarieven 2016 gemeente Maastricht
Beleidsdossier 113-2015 - Wijziging beleidsnota reserves voorzieningen weerstandsvermogen en risicomanagement
Beleidsdossier 131-2015 - Het Maastrichts uitdagingsrecht
Beleidsdossier 137-2014 - Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018
Beleidsdossier 140 - Evaluatie winkeltijden
Beleidsdossier 148-2015 - Harmonisatie peuterspeelzaalwerk kinderopvang Maastricht op weg naar Kindcentra
Beleidsdossier 149-2015 - Integraal Huisvestingsplan Kindcentra Maastricht 2015-2024
Beleidsdossier 38-2015 - Maastricht Aachen Airport
Beleidsdossier 38-2015 - Maastricht Aachen Airport
Beleidsdossier 50-2015 - (51-2015) Conceptjaarplan RIEC Limburg 2016 en - Conceptjaarverslag RIEC Limburg 2014-Gecorrigeerd jaarverslag RIEC Limburg
Beleidsdossier 61-2015 - Huisvesting COA Francois de Veyestraat
Beleidsdossier 71-2015 - Kaderbrief 2015
Beleidsdossier 91-2015 - Afwegingskader woningbouw Maastricht-Heuvelland
Beleidsdossier Actualisering fietsverkeerplan
Beleidsdossier Armoedebeleid
Beleidsdossier Beleidsactualisatie handhaven openbare ruimte
Beleidsdossier Beleidsactualisatie handhaven openbare ruimte APV
Beleidsdossier Besloten bijeenkomst Infrastructuur
Beleidsdossier Besloten bijeenkomst thema Wonen en Wijken
Beleidsdossier Bespreking samenvoeging sociale diensten Maastricht, Valkenburg en Pentasz
Beleidsdossier Bestuursopdracht burgerparticipatie
Beleidsdossier Bestuursopdracht burgerparticipatie oplevering 1ste 4 acties
Beleidsdossier Bewustwording luchtkwaliteit
Beleidsdossier Bijpraatsessie inzake Euregioraad
Beleidsdossier Brainstormsessie evaluatie proeftuin Caberg-Malpertuis
Beleidsdossier Brainstormsessie herijking stedelijke programmering
Beleidsdossier Burgerinitiatief Onze Pietersberg
Beleidsdossier Buurtnetblad buurtplatforms
Beleidsdossier De toekomstscenarios voor de nieuwe beleidsperiode 2016-2019 GGD
Beleidsdossier Evaluatie Frontiere tussenbalans softdrugsbeleid
Beleidsdossier Evaluatie Geusseltbad
Beleidsdossier Evaluatie beleid woningsplitsing
Beleidsdossier Evaluatie proeftuin Caberg Malpertuis
Beleidsdossier Fietsroute Europaplein - John F. Kennedysingel
Beleidsdossier Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Beleidsdossier Herijking stedelijke programmering
Beleidsdossier Horecabeleid 2015-2018
Beleidsdossier Horecabeleid 2015-2018
Beleidsdossier Horecanota
Beleidsdossier In gesprek met de burgemeester van El Rama
Beleidsdossier Informatiesessie Huisvestingswet
Beleidsdossier Informatiesessie handhaving
Beleidsdossier Informele zorg
Beleidsdossier Infosessie op weg naar het startbesluit gemeenschapsvoorzieningen
Beleidsdossier Infrastructuur en luchtkwaliteit - Onderzoeksaanpak
Beleidsdossier Initiatiefvoorstel GroenLinks - PvdA Mergelweg fiets
Beleidsdossier Innovatie cultuur
Beleidsdossier Inspraak voor burgers met betrekking tot het thema Bestuurlijk, Fysiek en Sociaal
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken in Stadsronde over onderwerpen Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken in Stadsronde over onderwerpen Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken op onderwerpen geagendeerd in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken op onderwerpen geagendeerd in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken op onderwerpen geagendeerd in de raadsronde
Beleidsdossier Kennismaking mensenrechtenverdediger Richard Nimubona uit Burundi en het shelter city programma Maastricht
Beleidsdossier LVO in relatie tot rapport BMC
Beleidsdossier Lokaal energie akkoord
Beleidsdossier Mantelzorgcompliment
Beleidsdossier Meerjaren afspraken gemeente en woningcorporaties
Beleidsdossier Meerjarenafspraken met corporaties
Beleidsdossier Monitoring 3 D's
Beleidsdossier Monitoring 3D's
Beleidsdossier Monitoring 3D's
Beleidsdossier Nieuwe Detailhandelsnota
Beleidsdossier Nieuwe detailhandelsnota
Beleidsdossier Nieuwe evenementenlocaties en spreiding evenementen
Beleidsdossier Nieuwe horecanota
Beleidsdossier Onderzoek Singel 9
Beleidsdossier Onderzoeksrapport LVO door BMC
Beleidsdossier Overleg met bewoners Akersteenweg over bebouwingsplannen
Beleidsdossier Parkeren B-Zone
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Overlegrecht raad jaarverslag 2014 Begroting 2016 van Stichting LVO
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Overlegrecht Raad jaarverslag 2014 begroting 2016 Stichting Kom Leren
Beleidsdossier Resultaten burgertop Zorg en Gezondheid
Beleidsdossier Spreekrecht crisisnoodopvang
Beleidsdossier Stand van zaken meerjaren afspraken corporaties
Beleidsdossier Startnotitie Meerjarenbestemmingsplan Afval 2016-2020
Beleidsdossier Strategie Venlo transformatie sociaal domein
Beleidsdossier Toekomst parkeerbeleid
Beleidsdossier Toekomstige uitvoering Participatiewet scenarios MTB en organiseren reintegratie 2016 ev
Beleidsdossier Verkeersveiligheidbeleid
Beleidsdossier Vragen aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college