2016

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 101-2016 - Programmabegroting 2017
Beleidsdossier 109-2016 - Invulling gebouwen noordknoop Sphinx door retailer Loods 5
Beleidsdossier 114-2016 - Herijking herstructurering
Beleidsdossier 118-2016 - Communicatieplan gemeenteraad 2017
Beleidsdossier 119-2016 - Evaluatie nieuwe werkwijze gemeenteraad Maastricht
Beleidsdossier 149-2015 - Integraal Huisvestingsplan Kindcentra Maastricht 2015-2024
Beleidsdossier 152-2015 - Toekomstagenda Sociaal Domein
Beleidsdossier 154-2015 - Innovatieagenda Kunst en Cultuur
Beleidsdossier 31-2016 - Evenementenbeleid
Beleidsdossier 38-2016 - Verordening subsidie vrijwilligersactiviteitein welzijn en zorg 2017
Beleidsdossier 52-2016 - Beleidsplan integrale schuldhulpverlening
Beleidsdossier 52-2016 - Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Maastricht 2016-2020
Beleidsdossier 53-2016 - Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Beleidsdossier 54-2016 - Parkontwerp Tapijn
Beleidsdossier 55-2016 - Bestemmingsplan Tapijn
Beleidsdossier 56-2016 - Jaarverslag Leerplicht-RMC voortijdig schoolverlaten 2014-2015 Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier 57-2016 - Kaderbrief 2016
Beleidsdossier 65-2016 - Jaarstukken 2015
Beleidsdossier 78-2016 - Wijziging APV sluitingstijden horeca
Beleidsdossier 79-2016 - Wijziging verordening ex artikel 2.21 van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor Maastricht
Beleidsdossier 80-2016 - Wegsleepverordening Maastricht 2016
Beleidsdossier 82-2016 - Actieplan Vraaggericht Bouwen
Beleidsdossier 83-2016 - Inhuur BOA's
Beleidsdossier 87-2016 - APV-glasregeling
Beleidsdossier 88-2016 - Regionaal Gezondheidsbeleid 2016-2019
Beleidsdossier 89-2016 - Detailhandelsvisie 2016
Beleidsdossier 91-2016 - Geluidhinderverordening 2016
Beleidsdossier 93-2016 - Aanpassen Beleidsnota Parkeren
Beleidsdossier Actieplan armoede
Beleidsdossier Actualiseren Integraal Accommodatiebeleid
Beleidsdossier Actualiseren Integraal Accomodatiebeleid
Beleidsdossier Begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier Burgerinitiatef Bouw betaalbare woningen voor iedereen in plaats van AZC
Beleidsdossier Busstudie Stationsomgeving en herinrichting Stationsstraat
Beleidsdossier Doelgroepenvervoer Limburg
Beleidsdossier Evaluatie Geusseltbad
Beleidsdossier Functie en werking van het vruchtboomfonds
Beleidsdossier Herijking herstructurering
Beleidsdossier Informatieronde nieuwe OV-concessie
Beleidsdossier Infrastructuur Maastricht West en luchtkwaliteit
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde geagendeerd in Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over initiatiefvoorstel Mergelweg
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken Stadsronde over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken stadsronde over onderwerpen in Raadsronde
Beleidsdossier Inspreken stadsronde over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken stadsronde over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken stadsronde over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken stadsronde over onderwerpen in raadsronde
Beleidsdossier Invulling overlegrecht openbaar onderwijs LVO nu en in de toekomst
Beleidsdossier Leefbaarheid en studenten evaluatie beleid splitsen en omzetten van woningen
Beleidsdossier Lokaal uitvoeringsprogramma aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties
Beleidsdossier Luchtkwaliteit milieu op verzoek van Kloar Loch Fietsersbond en Tongerseweg Veilig
Beleidsdossier Monitor 3D 3e kwartaal 2016
Beleidsdossier Monitoring 3 Decentralisaties kwartaal 1 - 2016
Beleidsdossier Monitoring 3 Decentralisaties kwartaal 4 - 2015
Beleidsdossier Monitoring 3-Decentralisaties
Beleidsdossier Nieuwe detailhandelsvisie
Beleidsdossier Omgevingswet
Beleidsdossier Onderhoud groen
Beleidsdossier Ontwerpbestemmingsplan Tapijn en dialoog parkontwerp
Beleidsdossier Rapport BMC - Inzicht in de cliëntervaringen Wmo 2015
Beleidsdossier Rekenkamerrapport Zicht op samenwerking
Beleidsdossier Ruimte voor reactie uit de zaal - Informatiebijeenkomst Luchtkwaliteit
Beleidsdossier Samenwerkingsafspraken met corporaties
Beleidsdossier Sociaal investeringsfonds SIF en Mantelzorgcompliment - waardering
Beleidsdossier Startnotite Herijking herstructurering
Beleidsdossier Stavaza Helpdesk 3D en burgerpanel
Beleidsdossier Stavaza innovatietraject jongeren en talent
Beleidsdossier Terugkoppelen vervolg op parkeerdebatten - aanpak parkeerdruk C-zone
Beleidsdossier Voortgang Uitvoeringsplan Maastrichts Energie Akkoord
Beleidsdossier Vragen college hulp zwerfjongeren
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Woningsplitsing inclusief Facet BP Woningomzetting
Beleidsdossier Woonprogrammering Maastricht