2017

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 59-2017) Kaderbrief 2017
Beleidsdossier 57-2017) Jaarstukken 2016
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Veilig Thuis
Beleidsdossier Evaluatie woonvisie en procesvoorstel actualisering woonvisie
Beleidsdossier Inspreken over oderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Verdiepende stadsronde Woonvisie
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het College
Beleidsdossier 90-2017) Belastingverordeningen en tarieven 2018
Beleidsdossier 91-2017) Programmabegroting 2018
Beleidsdossier Popbeleid
Beleidsdossier Voortgang Maastrichts Energieakkoord
Beleidsdossier Stand van zaken Euregio
Beleidsdossier Rapport Berenschot Procesevaluatie
Beleidsdossier Versterking positie raad m.b.t. Gemeenschappelijke regelingen
Beleidsdossier Ondersteuning Gemeenschapshuizen - Peilingvoorstel
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier 29-2017) Tarievennota sport
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier 97-2017) Tweede tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties sportpark Heugem
Beleidsdossier Regionale aanpak personen met verward gedrag
Beleidsdossier Discussiestuk ambitiedocument Ongevingswet
Beleidsdossier Tongerseweg veilig
Beleidsdossier 72-2017) Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier Monitoring 3 D's
Beleidsdossier Integrale Aanpak Onderwijsachterstanden
Beleidsdossier Rapport Rekenkamer het sportaccomodatiebeleid van de gemeente Maastricht
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Woonruimteverdeling Maastricht
Beleidsdossier Magisch Maastricht
Beleidsdossier Evaluatie burgertops
Beleidsdossier Inspreken van onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Vragen aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier 113-2017) Bedrijfsplan begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier Voorontwerp Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting
Beleidsdossier 79-2017) Tarievennota sport
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Stad en Spoor
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier 89-2017) APV-wijziging
Beleidsdossier Overlegrecht Openbaar Onderwijs - Jaarstukken Stichting kom Leren en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
Beleidsdossier Woonvisie
Beleidsdossier Rapport Rekenkamer - Aandacht voor leegstand
Beleidsdossier Procedure ontwerp bestemmingsplan Tram Vlaanderen Maastricht
Beleidsdossier Armoede in relatie tot bestuursopdracht sociaal domein
Beleidsdossier 72-2017) Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier Monitor 3 D's
Beleidsdossier Singel 9
Beleidsdossier Popbeleid
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Uitvoeringsplan 2017-2018 - Transitie Centre ceramique kumulus en NHMM
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het College
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier 79-2017) Tarievennota sport
Beleidsdossier Tussenevaluatie regeling Burgerpanel transitie sociaal domein
Beleidsdossier 72-2017) Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier 91-2017) Programma begroting 2018 - Bestuurlijk en economie
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen aan het college
Beleidsdossier Procesevaluatie flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten
Beleidsdossier 34-2017) Herinrichting Stationsstraat Busstation Stationsplein
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken
Beleidsdossier 23-2017 - Wijzigen APV cameratoezicht
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Uitvoeringsprogramma Maastrichts Energie Akkoord
Beleidsdossier Evaluatie Student en Stad
Beleidsdossier 48-2017) Ambitiedocument Omgevingswet
Beleidsdossier 21-2017 - Vaststelling verordening clientenparticipatie Maastricht-Heuvelland Participatiewet 2017
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Draaiknoppen binnen het sociale domein
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie Grex 2017
Beleidsdossier 122-2017) Woonvisie Maastricht 2017
Beleidsdossier 26-2017 - Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadronde
Beleidsdossier 49-2017) vaststellen ontwerp-welstandsnota 2017 maatwerk in kwaliteit
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het College
Beleidsdossier 31-2017 - Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg