2019

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2019 - Milieuzone Maastricht
Beleidsdossier Broedplaatsenbeleid
Beleidsdossier Dialoog over vuurwerk Is Maastricht vuurwerkmoe
Beleidsdossier Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht
Beleidsdossier ENCI stand van zaken
Beleidsdossier Eindpresentatie Integrale Businesscases SSC-ZL
Beleidsdossier Evaluatie Meerjarenbeleid handhaven openbare ruimte 2015-2019
Beleidsdossier Evaluatie meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2015-2019
Beleidsdossier GGD - Zuid- Limburg taken en uitvoering
Beleidsdossier GGD - Veilig thuis
Beleidsdossier GGD: Jeugdgezondheidszorg & Veilig thuis
Beleidsdossier Groenstructuurplan en Leidraad Groenbeheer
Beleidsdossier Handout raadsleden
Beleidsdossier Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs - Kindcentra
Beleidsdossier Het verruimen van het cultureel ondernemerschap van het Theater aan het Vrijthof
Beleidsdossier Inspreken
Beleidsdossier Inspreken over onder onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsronde
Beleidsdossier Inspreken over onderwerpen in de raadsvergadering
Beleidsdossier Kennissessie Smart City
Beleidsdossier Lokale Inclusie Agenda 2019-2022 - Het VN-verdrag voor mensen met een beperking in de praktijk
Beleidsdossier Milieuzone Maastricht
Beleidsdossier Mondelinge vragen aan het college
Beleidsdossier Mondelinge vragen aan het college
Beleidsdossier Monitor Sociaal Domein
Beleidsdossier Monitor Toekomstagenda Sociaal Domein
Beleidsdossier Omgevingsvisie Maastricht 2040
Beleidsdossier Omgevingsvisie Maastricht 2040
Beleidsdossier Onderzoeks- en inspectierapporten LVO
Beleidsdossier Openbaar Onderwijs
Beleidsdossier Plan van aanpak Personen met Verward Gedrag
Beleidsdossier Raadsvoorstel 139-2018 - Tegengaan drugsoverlast criminaliteit en ondermijning
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2019 - Samen Leren in Maastricht - Onderwijsvisie Gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2019 - Samen Leren in Maastricht - Onderwijsvisie Gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 114-2019 - De knoop ontwarren - Beleidskader armoede en schudlhulpverlening 2020-2024.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 123-2019 - Maastrichtse cultuurvisie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 127-2019 - Programmabegroting 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 127-2019 - Programmabegroting 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 132-2019 - Horizontale verantwoording archieven gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 133-2019 - Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 134-2019 - Samenwerking Meerssen-Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 143-2018 - Actualisering beleidskader actieve cultuurparticipatie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 143-2019 - Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 "Zuid Springt Eruit".
Beleidsdossier Raadsvoorstel 146-2019 - Plan van aanpak burger- en overheidsparticipatie (incl. burgerbegroting, kinderburgemeester, jeugdlintje)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036
Beleidsdossier Raadsvoorstel 149 - 2019 - Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden Maastricht 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15-2019 - Landbouwbelang
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15-2019 - Landbouwbelang
Beleidsdossier Raadsvoorstel 150 - 2019 - Verordeningen Fractieondersteuning gemeente Maastricht 2019 en 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 155-2019 - Horen gemeenteraad overconcept beleidsplan politie Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 157-2019 - Algemene voorzieningen Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 160-2019 - Terrasverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 162-2019 - Wijzigingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 17-2019 - Woonschepenverordening Zuid-Willemsvaart 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 17-2019 - Woonschepenverordening Zuid-Willemsvaart 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2019 - Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 26-2019 - Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33-2019 - Woonprogrammering studentenhuisvesting Maastricht 2019-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 37-2019 - Investeringsbesluit Centre Ceramique (incl. herhuisvesting Kumulus muziekschool
Beleidsdossier Raadsvoorstel 67-2019 - Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC
Beleidsdossier Raadsvoorstel 67-2019 - Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC
Beleidsdossier Raadsvoorstel 75-2019 - Stand van zaken planontwikkeling Belvedere inclusief actualisatie grex 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 75-2019 - Vaststelling jaarlijkse rapportage gebiedsontwikkeling Belvedere inclusief actualisatie grex 2019 met daarbij behorende beslispunten
Beleidsdossier Raadsvoorstel 75-2019 - Vaststelling raadsvoorstel jaarlijkse rapportage gebiedsontwikkeling Bevedere incl actualisatie grex 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 80-2019 - Jaarstukken 2018
Beleidsdossier Raadsvoorstel 81-2019 - Kaderbrief 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 82 - 2019 - Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 82-2019 - Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 92-2019 - Verkeersmaatregelen Maastricht-West
Beleidsdossier Rapport Muziekgieterij
Beleidsdossier Rekenkamerrapport Kwaliteit Raadsvoorstellen
Beleidsdossier Smart City
Beleidsdossier Stand van zaken en vooruitblik schuldhulpverlening gemeente Maastricht
Beleidsdossier Studentenstad
Beleidsdossier Theater aan het Vrijthof - Verruimen van cultureel ondernemerschap
Beleidsdossier Trendverkenning actieve cultuurparticipatie
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college
Beleidsdossier Vragen raadsleden aan het college - Mondelinge vragen - Status vergroeningsopgave
Beleidsdossier Woonschepenverordening Zuid-Willemsvaart 2019
Beleidsdossier Woonvisie en Stand van zaken prestatieafspraken